Junta de la Facultat

Funcions

Correspon a la Junta de Facultat prendre les decisions fonamentals pel bon funcionament de la Facultat en tots els àmbits en els quals és competent.
 
Article 6 
 1. La Junta de Facultat és l’òrgan de govern col·legiat i està constituïda inicialment per: 
  1. Un 51 % de professorat funcionari dels cossos docents universitaris, 
  2. Un 9 % d’altre personal docent i investigador, 
  3. Un 30 % d’alumnat, inclòs el de doctorat, i 
  4. Un 10 % de personal d’administració i serveis. 
 2. La Junta de Facultat, amb l’objectiu de fomentar la representació més equitativa dels diferents col·lectius, revisa periòdicament els percentatges de representació dels diferents col·lectius en la composició de la Junta, d’acord amb els criteris bàsics establerts pel Claustre Universitari i la normativa vigent.  
 
Article 7 
 1. La Junta de Facultat és presidida pel degà o degana. També en formen part sense vot els vicedegans, el secretari o secretària, els directors dels departaments adscrits, els caps d’estudis dels ensenyaments adscrits, el o la cap de secretaria i, si n’hi ha, l’administrador o administradora de centre, en el cas que no siguin elegits. També hi poden assistir sense vot els directors de departaments no adscrits a la Facultat que tinguin docència a la Facultat, els coordinadors de les seccions dels departaments adscrits, així com la persona responsable de la biblioteca de la Facultat. 
 2. El nombre màxim de membres elegits de la Junta, inclòs el degà o degana, és fixat en cinquanta, els quals s’han de renovar cada quatre anys, sens perjudici que la normativa electoral d’alumnat pugui establir un període més curt.  

 • Juan José Alfonso López
 • Montserrat Gorris Galtés
 • M. Dolors López Godall
 • Esther Marrón Palau
 • M. Neus Masip i Álvarez

 • Magali Colomer Molera
 • Jonatan Cucala Vela
 • Martí Leira Mas
 • Elsa Ramil Rodriguez
 • Eloy Santos Pujol
 • Alex Terrén Pastor
 • Rubén Zúñiga Galilea

 • Rosina Gironés Llop (Degana)
 • Montserrat Aguadé Porrés
 • Antoni Arcas Pons
 • Susana Balcells Comas
 • Marina Blas Esteban
 • Miquel Calvo Llorca
 • Marta Camps Camprubi
 • F. Javier Casado Merediz
 • Marta Giralt i Oms
 • Joaquim Gutiérrez Fruitós
 • Néstor Hladún Simón
 • Jorge Lloberas Cavero
 • Gustavo A. Llorente Cabrera
 • Marta López Carbonell
 • Santiago Mañosa Rifé
 • Francesc Oliva Cuyas
 • Creu Palacin Cabañas
 • Marçal Pastor Anglada
 • Jeús Pérez Clausell
 • Santi Sabaté Jorba
 • Francesc Sabater Comes
 • Miquel Salicrú Pagés
 • Teresa Sauras Yera
 • Francesc Villaroya Gombau
 • Ginés Viscor Carrasco

 • M. Montserrat Jorba Peiró
 • Esteve Llop Vallverdú
 • Núria Roca Pascual

EN CONSTRUCCIÓ

Comparteix-ho: