Requisits interns

 

Requisits interns establerts per les Comissions Acadèmiques dels Programes de Doctorat de Ciències de la Terra i de Ciències del Mar per a la autorització del dipòsit de tesi.

 

1. Sobre la documentació que el doctorand ha d’aportar en el moment del dipòsit de la tesi

A més dels documents que s’indiquen en l’article 36, el doctorand ha d’acreditar que el curriculum vitae està actualitzat i introduït al GREC. Per aquest efecte serà suficient una impressió de pantalla de l’aplicatiu amb la darrera data d’actualització. 

2. Sobre el format del volum de la tesi 

A més dels requeriments de la normativa, l’exemplar que es presentarà a dipòsit i que, si escau, passarà a ser l’exemplar autoritzat per a la defensa, haurà de reunir els següents requisits:

1. Els fulls tindran mida DIN A4.

2. Al llom del volum s’hi farà constar el títol de la tesi, el nom del doctorand i l'any de lectura.

3. Sobre les tesis presentades en una llengua diferent a les del programa

Atès que les llengües del programa són el català, el castellà i l’anglès, quan la memòria es presenti en alguna llengua diferent, haurà d’incloure un resum de la tesi, d’entre 20 i 30 pàgines d’extensió, en alguna de les llengües del programa.

4. Sobre les tesis presentades com a compendi de publicacions (*)

4.1. Estructura de la memòria

Ciències de la Terra:

 La memòria de la tesi ha d'estar estructurada segons el següent esquema:

- Índex

- Resum/Abstract.

- Introducció general. En aquest capítol cal presentar els articles, la temàtica i els objectius-hipòtesis i la metodologia en apartats presents a l'índex. És important explicar com es relacionen els articles entre ells i justificar la coherència del conjunt. Cal tenir present que el tribunal de tesi jutjarà sobre tot els resultats, les discussions i les conclusions globals, més que no els articles per separat. Aquests ja hauran estat jutjats durant el procés de revisió.

- Resum global dels resultats

- Resum de les discussions

- Resum de les conclusions

- Bibliografia (referències de la memòria)

- Annex. En l'annex es presentarà còpia exacta dels articles ja publicats (sense cap modificació) i s'adjuntaran els articles acceptats, la presentació dels quals es podrà editar lliurement. Els justificants que esmenta la normativa es lliuraran a part, juntament amb l'altra documentació del dipòsit.

(*) Els doctorands que facin una tesi dirigida exclusivament per doctors que no siguin membres de la UB, hauran de signar els articles i altres publicacions relacionades amb el seu tema de tesi amb la filiació (que podria ser doble si és el cas) de la Universitat de Barcelona, incloent el departament del tutor de la seva tesi.

Ciències del Mar:

La memòria de la tesi ha d'estar estructurada segons el següent esquema:

- Índex

- Resum/Abstract.

- Introducció general. En aquest apartat cal presentar els articles, la temàtica i els objectius. És important explicar com es relacionen els articles entre ells i justificar la coherència del conjunt. Cal tenir present que el tribunal de tesi jutjarà sobre tot els resultats, les discussions i les conclusions globals, més que no els articles per separat. Aquests ja hauran estat jutjats durant el procés de revisió.

- Reproducció fidel, en el format de la tesi i amb paginació correlativa, dels articles publicats, acceptats, enviats o en preparació, amb indicació explícita a la pàgina d'entrada de cadascun d'ells dels autors, any de publicació, títol, revista, volum, número de pàgines i doi). Cada article constituirà un sub-capítol. També cal incloure un sub-capítol final de "Resum dels resultats". Els justificants a que es refereix la Normativa Reguladora s'encarregaran separadament, juntament amb la resta de documentació vinculada al procés de dipòsit de la tesi.

- Resum global dels resultats

- Resum de les discussions

- Resum de les conclusions

- Bibliografia (referències de la memòria)

- Annex. En l'annex es presentarà còpia exacta dels articles ja publicats (sense cap modificació) i s'adjuntaran els articles acceptats, la presentació dels quals es podrà editar lliurement. Els justificants que esmenta la normativa es lliuraran a part, juntament amb l'altra documentació del dipòsit.

4.2. Nombre d'articles requerits

Ciències de la Terra

  • El nombre d'articles publicats o admesos per a la seva publicació sigui de dos com a mínim
  • Que aquests dos articles estiguin publicats o acceptats en una revista científica indexada pel JCR.
  • Que el doctorand sigui primer autor, com a mínim, d’aquests dos articles.

 

Ciències del Mar

  • Que el doctorand sigui primer autor, com a mínim, d'un d'aquests dos articles i que sigui un dels dos primers autors del segon article.
  • Si el doctorand no és primer autor d'un dels dos articles anteriors, ha d'aportar un tercer article enviat o en fase de preparació avançada (en format article)

 

5. Sobre les tesis presentades en el format "clàssic"

A mes dels requisits esmentats a la Normativa Reguladora del Doctorat de la UB (article 35.3c), les tesis hauran d'incloure un apartat de "Discussió". Per tant els continguts de la tesi seran els següents: resum, introducció general, objectius, metodologia, resultats, discussió, conclusions i bibliografia. Aquest requisit serà de compliment obligatori per les tesis presentades a dipòsit a partir del 1 de març del 2016.