Dipòsit i defensa de tesis doctorals

Dipòsit de tesis

Consulteu els articles 35-38 de la normativa de la UB.

Podeu dipositar la vostra tesi si heu obtingut, com a mínim, dos informes de seguiment consecutius favorables, incloent el del curs actual.

El dipòsit es farà a secretaria una setmana natural abans de la data de la reunió de la Comissió de Doctorat que ha d'aprovar el dipòsit.

Les Comissions dels programes de Doctorat de Ciències de la Terra i de Ciències del Mar han establert que les tesis que es dipositin també han de complir uns requisits interns.

La documentació que heu de presentar, junt amb la tesi, al Registre de la Secretaria d’Estudiants i Docència del Centre és la següent: 

 

 

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat resoldrà la vostra sol·licitud en el termini màxim de 20 dies, a comptar des de l’endemà de la data de presentació al Registre.

Es farà públic el dipòsit de la tesi al web de la facultat, en el termini màxim de cinc dies, a comptar des de la comunicació de l’autorització per dipositar la tesi doctoral,

L’exemplar autoritzat de la tesi quedarà dipositat a la secretaria d’estudiants i docència del centre, durant set dies laborables, a comptar de l’endemà de la publicació del dipòsit al web.

Cal preveure un període de 2 mesos entre el final de l'elaboració de la tesi (sol·licitud de l'informe de seguiment final) i la data de la lectura.

Per a la proposta de la composició del tribunal consulteu els articles 40-41 de la normativa de la UB.

En cas que vulgueu demanar la Menció Internacional consulteu l’article 49 de la normativa UB i heu de presentar els següents documents prèviament a la defensa de la tesi:

 

Defensa de la Tesi

La Comissió de Doctorat decidirà si autoritza o no la defensa, en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la data de finalització del termini de dipòsit.
 

Consulteu el calendari de la Comissió de Doctorat

El doctorand ha de:

 • lliurar als membres del tribunal les còpies de la tesi doctoral i del seu currículum, en el termini màxim de 10 dies a comptar des de l'endemà de la data de recepció de l'acord que autoritza la defensa de la tesi.

 • pagar el drets de defensa de la tesi en el termini de 10 dies a comptar des de la data de recepció de l'acord que autoritza la defensa de la tesi.

 • Enviar (en format word) copia del formulari TESEO amb els DNI’s del membres del tribunal complerts, a doctorat.ciencies.terra@ub.edu

 • En cas de voler demanar la menció internacional heu d’afegir, abans de la defensa, els informes favorables de dos experts Doctors que pertanyin a alguna institució d’ensenyament superior o institut de recerca no espanyols. Consulteu l’article 49 de la normativa de la UB.

Comparteix-ho:

Convocatòria d' Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències de la Terra

AJUTS BORSES DE VIATGE CURS 2022-23

Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds junt amb la memòria de l´activitat per la qual es sol·licitat l´ajut es
presentaran a:
- L´Oficina de Registre de la Facultat de Ciències de la Terra (Secretaria
Facultat) Cal demanar Cita prèvia:
https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/inici
- A través de la Seu electrònica (instància genèrica):
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html

Convocatòria Ajuts del Programa de Doctorat en Ciències del Mar

AJUTS BORSES DE VIATGE CURS 2022-23

 

 • Sol·licitud (El Formulari de sol·licitud romandrà operatiu des del dia 13 de desembre fins al dia 2 de gener de 2023).

  Presentació de les sol·licituds
  Les sol·licituds junt amb la memòria de l´activitat per la qual es sol·licitat l´ajut es
  presentaran a:
  - L´Oficina de Registre de la Facultat de Ciències de la Terra (Secretaria
  Facultat) Cal demanar Cita prèvia:
  https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/inici
  - A través de la Seu electrònica (instància genèrica):
  https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html