Permisos d'absència

En cas de tenir necessitat d'absentar-se de manera extraordinària durant el període de docència, el PDI ha de comunicar-ho a la Direcció de Departament. En els casos de permisos de 10 dies o menys, és suficient comptar amb el vistiplau de la Direcció i determinar si la docència és assumida per un altre docent o no cal que sigui assumida. En el cas de permisos de 11 a 90 dies, cal comptar amb un informe positiu del Departament i el vistiplau de Cap d'Estudis del Grau on s'imparteixi docència. Per a més de 91 dies la solꞏlicitud ha d’anar acompanyada de l’acceptació del centre que l’admet així com de la memòria del treball d’investigació que el/la solꞏlicitant hi pretén portar a terme.

Procediment: