Història

L’origen dels departaments i seccions departamentals que han confluït en l’actual departament cal situar- lo enla promulgació de la Llei de Reforma Universitària l’any 1983 (Llei Orgànica 11/1983, de 25 d’agost), queestablí l’estructura departamental de les universitats tal com avui la coneixem a partir de les àrees deconeixement. L’any següent, com a conseqüència de la regulació d’aquestes àrees de coneixement (Reial Decret 1888/1984, de 26 de setembre), se seguí un procés d’adaptació, que implicà la redistribució del professorat de tots els centres universitaris en funció de les noves àrees. En l’àmbit de la formació del professorat, el catàleg d’àrees de coneixement reconeixia per primera vegada les didàctiques específiques com a àrees autònomes (Didàctica de la Llengua i la Literatura; Didàctica de la Matemàtica; Didàctica de les Ciències Experimentals, etc.), fet que fou determinant per a l’impuls i la consolidació d’uns àmbits de docència i recerca propis.
 

A la Universitat de Barcelona, els estudis de formació de mestres s’impartien a l’Escola Universitària de Formació del Professorat d’EGB, que fins en aquell moment estava organitzada en seminaris o càtedres (en el nostre cas: Ciències Naturals, Física i Química; Català, Castellà, Anglès i Francès). Després d’un procés llarg i complex, la major part del professorat d’aquests seminaris o càtedres quedà integrat en dos departaments formats exclusivament per professorat de l’Escola (el Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica, i el Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura), mentre que una part del professorat dels antics seminaris de Català i de Castellà es constituí com a secció departamental dels Departaments de Filologia Catalana i Filologia Hispànica, respectivament. Els nous departaments van ser oficialment reconeguts a la tardor de l’any 1986.

 

Al llarg de 30 anys, aquesta estructura departamental s’ha mantingut estable, malgrat importants canvis esdevinguts en el centre que els acollia (l’Escola Universitària de Formació del Professorat d’EGB s’integrà, juntament amb la Facultat de Pedagogia i la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, en la Divisió de Ciències de l’Educació l’any 1986, entitat que desaparegué amb el nou Estatut de la UB aprovat l’any 2003; l’Escola Universitària de Formació del Professorat d’EGB es convertí en Facultat de Formació del Professorat l’any 1998, en incorporar els estudis de segon cicle de Comunicació Audiovisual; i finalment, la Facultat de Formació del Professorat s’integrà, juntament amb la Facultat de Pedagogia, dins l’actual Facultat d’Educació l’any 2014), canvis d’ubicació (dels edificis situats, una part –la seu de l’Escola–, al carrer Melcior de Palau, i una altra en barracons al carrer Baldiri Reixac, a la zona universitària de Pedralbes, es passà l’any 1996 als actuals edificis del Campus Mundet) i canvis en els plans d’estudis i ensenyaments impartits (diversos plans d’estudis de la diplomatura de Professorat d’EGB; implantació dels estudis adaptats a l’EEES amb els nous títols de Mestre en Educació Infantil i Primària; implantació de programes de doctorat i de màster; incorporació del màster per a la formació del professorat de secundària, etc.).
 

El reglament del Departament d’Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica va ser aprovat pel Consell de Govern de la UB en data 13 de juliol de 2016. Des del punt de vista temàtic, el departament es configura com un àmbit interdisciplinari que integra les dues àrees instrumentals bàsiques de l’ensenyament (llengua i matemàtiques) més l’àrea del coneixement del medi natural. Adscrit a la Facultat d’Educació, el professorat del departament desenvolupa prioritàriament les seves activitats de docència, recerca i transferència en els àmbits de la  formació inicial del professorat d’Educació Infantil, Primària, Secundària, de Formació Professional i d’Escoles d’Idiomes, i la formació d’investigadors en Didàctica de les Ciències, la Matemàtica, la Llengua i la Literatura. Els ensenyaments en què intervé comprenen diversos graus (Mestre en Educació Infantil i en Educació Primària, Comunicació Audiovisual), màsters universitaris (Formació del Professorat de Secundària, Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera, Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura, a més de la participació puntual en altres màsters com el de Biblioteques Escolars i Promoció de la Lectura o Educació Interdisciplinària de les Arts), màsters i postgraus propis (Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua, Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera, entre altres) i doctorat (Didàctica de les Ciències, Les Llengües, les Arts i les Humanitats).

El juliol de 2023 el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va aprovar un canvi de nom del departament, a petició del seu Consell: Departament d'Educació Lingüística, Científica i Matemàtica (ELCM),

Comparteix-ho: