Organització

Direcció:

Direcció i administracció

Director: Joan Perera Parramon                                             

Secretari: Miquel Colomer i Busquets

 

Administració

M. Carmen Núñez Macua

Isabel Melero Pozo

 

Comissió Permanent

La Comissió Permanent, que actua com a comissió delegada del Consell de Departament, és presidida pel director o directora del Departament i porta a terme les tasques de gestió ordinària del Departament. Així mateix, exerceix les funcions que li atribueixi el Consell de Departament, sempre que no estiguin atribuïdes, específicament, a les seccions.

Membres de la Comissió Permanent:

Joan Perera Parramon, Director del departament
Miquel Colomer Busquets, Secretari del departament
Roser Codina Pascual, Coordinadora de la secció de Didàctica de la Matemàtica
Hortènsia Duran Gilabert, Coordinadora de la secció de Didàctica de les Ciències Experimentals
Isabel Civera López, Coordinadora de la secció de Didàctica de les Llengües Estrangeres
Francisco José Cantero Serena, Coordinador de la secció de Didàctica de les Llengües Estrangeres
Francina Torras Compte, Coordinadora de la secció de Filologia
M. Carmen Núñez Macua, en representació del personal d’administració i serveis del departament

 

Consell de Departament

El Consell de Departament és l’òrgan col·legiat de gestió i representació del departament. D’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat de Barcelona, hi són representats tots els col·lectius que formen el departament (personal docent i investigador, i personal d’administració i serveis) i l’alumnat dels ensenyaments en què participa el departament.

 

Seccions

El Departament és integrat per les seccions departamentals següents:

  • Didàctica de la Matemàtica
  • Didàctica de les Ciències Experimentals
  • Didàctica de les Llengües Estrangeres
  • Didàctica de les Llengües Primeres
  • Filologia
Comparteix-ho: