Catàlisi i Cinètica Aplicada (CCA)

Director: Javier Tejero Salvador

Membres del grup: Montserrat Iborra Urios, Carles Fité Piquer, Roger Bringué Tomàs, Eliana Ramírez Rangel, Jordi Hug Badia Córcoles, Rodrigo Soto López

Línies de recerca:

  • Catàlisi per resines de bescanvi iònic
  • Obtenció d’èters ramificats per reacció d'alcohols lleugers amb olefines C4 (MTBE, ETBE, PTBE, IPTBE, BTBE) i C5 (TAME, ETAE). Els èters ramificats son compostos oxigenats aptes per reformulació de gasolines més netes.
  • Oligomerització d’olefines C5-C8.
  • Deshidratació d'alcohols lineals a èters de cadena llarga aptes com a fraccions dels dièsels comercials (DNPE, DNHE, DNOE, EOE).
  • Conversió de la biomassa en productes químics i biocombustibles substitutius de derivats de fonts fòssils d’energia i matèries primeres (alquil levulinats)