Grups de recerca

 • La recerca del grup està centrada en el desenvolupament de metodologia analítica per a la detecció, separació, caracterització i determinació de pèptids, proteïnes, glicoproteïnes, oligonucleòtids, metabòlits i d’altres molècules bioactives en mostres biològiques, biofàrmacs i aliments. Alhora es desenvolupen mètodes de pretractament de mostra innovadors combinats o acoblats en línia a les tècniques de separació d’alta resolució i l’espectrometria de masses, i s’assisteix la interpretació dels resultats generats amb eines quimiomètriques d’anàlisi multivariant de dades. La metodologia desenvolupada està enfocada al tractament de problemes analítics complexos principalment relacionats amb la biomedicina, la indústria farmacèutica, la indústria agroalimentària i la química forense”.

  Professors: José Barbosa Torralbo, Fernando Julián Benavente Moreno, Estela Giménez López, Laura Pont Villanueva, Victoria Sanz Nebot, María Vergara Barberan

 • Aquest grup de recerca  desenvolupa metodologies per a la caracterització de compostos candidats a fàrmac, i de contaminants ambientals, a partir de la determinació de propietats fisicoquímiques (com ionització, solubilitat o lipofilicitat), mitjançant tècniques cromatogràfiques, electroforètiques, potenciomètriques i calorimètriques. A més, s’estudien les interaccions entre fàrmacs i proteïnes plasmàtiques.

  Professors: Susana Amézqueta Pérez, Elisabeth Fuguet Jordà, Clara Ràfols Llach, Martí Rosés Pascual, Xavier Subirats Vila

 • Les línies de recerca d’aquest grup estan dedicades a estudis sobre la presència, degradació i transformació de contaminants orgànics en el medi ambient i en aliments. D’altra banda, també hom treballa en establiment de metodologia analítica per a la determinació de contaminants emergents emprant tècniques de separació acoblades a l’espectrometria de masses.

  Professors: Encarnación Moyano Morcillo, Lluís Puignou García, Francisco Javier Santos

 • La recerca del grup està centrada en el desenvolupament de sensors electroquímics basats en elèctrodes serigrafiats modificats amb (bio)molècules selectives (aminoàcids, pèptids, èters corona...) i nanomaterials (nanopartícules, nanoal·lòtrops de carboni i materials 2D del grup pnictogen, entre altres). Aquests sensors poden treballar individualment o en agrupacions multisensor. Per al tractament de les dades s’utilitzen tècniques quimiomètriques de calibratge multivariant i d’anàlisi discriminant. Així mateix, la recerca del grup inclou la cromatografia de líquids amb detecció UV-vis i amperomètrica, i també les mesures espectroelectroquímiques. Aquesta diversitat de tècniques permet investigar estratègies híbrides de detecció i fusió de dades. Pel que fa a les aplicacions, aquestes es relacionen sobretot amb la determinació de contaminants persistents i emergents, i en la caracterització, identificació i autenticació de productes d’interès alimentari.

  Professors: Cristina Ariño Blasco, Julio Bastos Arrieta, José Manuel Díaz Cruz, Miquel Esteban Cortada, Clara Pérez Ràfols, Núria Serrano Plana

 • Les línies de recerca d'aquest grup consisteixen, d'una banda, en el desenvolupament i validació de mètodes d'anàlisi quimiomètrics, especialment els relacionats amb la resolució multivariant de corbes, i la seva aplicació en contextos aplicats molt diversos de l’àrea de la química analítica. D’altra banda, la metodologia analítica i quimiomètrica desenvolupada permet abastar àrees tan diverses com són la determinació i caracterització de productes agroalimentaris, la interpretació d'imatges hiperespectrals per a estudis químics i -òmics, l’estudi d’equilibris en solució d'estructures complexes d'ADN (i-motif i G-quadruplex) o el seguiment, modelització i control de processos industrials.

  Professors: Anna de Juan Capdevila, Raimundo Gargallo Gómez, Santiago Hernández Cassou, Javier Saurina Purroy

 • Els interessos de recerca actuals del grup se centren en el desenvolupament de procediments analítics per estudiar l'especiació elemental en matrius ambientals, biològiques i alimentàries amb especial èmfasi en els mètodes de tractament de la mostra/extracció (HPLC-preparativa, SPE, QuEChERs) i la posterior determinació mitjançant tècniques d'espectrometria de masses atòmiques (ICP-MS) i moleculars (ESI-MS) acoblades a sistemes cromatogràfics (HPLC, CCC), així com a la realització d'estudis de validació de metodologia i de viabilitat de nous materials de referència.

  Professors: Dolores Barrón Bueno (professora col·laboradora de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació), José Fermín López Sánchez, Àngels Sahuquillo Estrugo,

 • Part de la recerca d’aquest grup consisteix en l’establiment de metodologia analítica, basada en tècniques cromatogràfiques amb detecció per espectrometria de masses, per a la determinació de fàrmacs veterinaris en mostres ambientals i alimentàries, així com en l’estudi de sorció de fàrmacs en sòls i la possibilitat de remediació de sòls contaminats. A més, es desenvolupen mètodes per a la caracterització y determinació de la matèria orgànica dissolta en aigües de consum, i en la recuperació de terres rares de diferents materials.

  Professors: José Luis Beltrán Abadía, José Francisco García Martínez, Mercè Granados Juan, Óscar Núñez Burcio, Sonia Sentellas Minguillón

Comparteix-ho: