PIRAGUA

Resum
logo piragua

La Unió Europea va concedir el PROJECTE INTERREG V ESPANYA-FRANÇA-ANDORRA POCTEFA 2014-2020, EFA210/16, titulat PIRAGUA: Avaluació i prospectiva dels recursos hídrics dels Pirineus en un context de canvi climàtic, i mesures d'adaptació amb impacte al territori (https://www.opcc-ctp.org/ca/piragua). És un projecte de cooperació transfronterera en l'àmbit de l’aigua, finançat per fons FEDER. Té per objectiu determinar els recursos hídrics generats en el Pirineu en la situació actual i futura en un context de canvi climàtic, i proposar mesures d’adaptació adequades. Inclou els extrems, com poden ser les inundacions, així com el desenvolupament d’eines participatives. Els Pirineus estan considerats com les Torres d’Aigua que alimenten una gran part de les Conques Internes de Catalunya, la Conca de l’Ebre, la Conca Adour-Garonne, així com les Conques Internes del País Basc, el Tech, la Têt, l’Agly i l’Aude, i totes les andorranes.

Hi participa el CSIC com a institució promotora, juntament amb el IGME, l’Observatori de l’Ebre i la UB per la banda espanyola; el CNRS i el BRGM per la part francesa; i Andorra Recerca i Innovació. El grup de la Universitat de Barcelona està liderat per la Dra. María del Carmen Llasat, catedràtica del Departament de Física Aplicada. Hi participen també la Dra. Estrella Montolio, catedràtica del Departament de Filologia Hispànica, a més del professor lector Dr. Raül Marcos, Montserrat Llasat-Botija i Erika Pardo. El grup porta tota la temàtica d’inundacions i ha construït el primer mapa d’inundacions del Pirineu en tot el seu conjunt, que ja es pot trobar al Geoportal del web de l’Observatori del Canvi climàtic dels Pirineus (https://www.opcc-ctp.org/ca). Així mateix ha desenvolupat l’aplicació de mòbil FLOODUP que permet carregar fotos i documentació sobre inundacions i canvi climàtic i ser utilitzada en l’àmbit educatiu, formatiu i de ciència ciutadana (http://www.floodup.ub.edu/).

 

FEDER reference
SP: Fondo de Desarrollo Regional (FEDER)
EN: European Regional Development Fund (ERDF)

www.poctefa.eu
ec.europa.eu/regional_policy/es/

Funding
https://www.opcc-ctp.org/en/piragua
UB Investigadora Principal: Maria Carmen Llasat

La Unión Europea concedió el PROYECTO INTERREG V ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA POCTEFA 2014-2020, EFA210/16, titulado PIRAGUA: Evaluación y prospectiva de los recursos hídricos de los Pirineos en un contexto de cambio climático, y medidas de adaptación con impacto en el territorio (https://www.opcc-ctp.org/es/piragua). Es un proyecto de cooperación transfronteriza en el ámbito del agua financiado por fondos FEDER. Su objetivo es determinar los recursos hídricos generados en el Pirineo en la situación actual y futura en un contexto de cambio climático, y proponer medidas de adaptación adecuadas. Incluye extremos, como pueden ser las inundaciones, así como el desarrollo de herramientas participativas. Los Pirineos están considerados como las Torres de Agua que alimentan gran parte de las Cuencas Internas de Cataluña, la Cuenca del Ebro, la Cuenca Adour-Garonne, así como las cuencas del Tech,la Têt, l’Agly i l’Aude y todas las andorranas.

Participa el CSIC como institución promotora, junto con el IGME, el Observatorio del Ebro y la UB por la parte española; el CNRS y el BRGM por la parte francesa; y Andorra Investigación e Innovación. El grupo de la Universidad de Barcelona está liderado por la Dra. María del Carmen Llasat, catedrática del Departamento de Física Aplicada. Participan también la Dra. Estrella Montolio, catedrática del Departamento de Filología Hispánica, además del profesor lector Dr. Raúl Marcos, Montserrat Llasat-Botija y Erika Pardo. El grupo lleva toda la temática de inundaciones y ha construido el primer mapa de inundaciones del Pirineo en todo su conjunto, que ya se puede

encontrar en el Geoportal de la web del Observatorio del Cambio climático de los Pirineos (https://www .opcc-ctp.org/es). Asimismo, ha desarrollado la aplicación de móvil FLOODUP que permite cargar fotos y documentación sobre inundaciones y cambio climático y ser utilizada en el ámbito educativo, formativo y de ciencia ciudadana (http://www.floodup.ub.edu/).

 
FEDER reference
SP: Fondo de Desarrollo Regional (FEDER)
EN: European Regional Development Fund (ERDF)

www.poctefa.eu
ec.europa.eu/regional_policy/es/

Funding
https://www.opcc-ctp.org/en/piragua
UB Investigadora Principal: Maria Carmen Llasat

 

The European Union granted the INTERREG V SPAIN-FRANCE-ANDORRA POCTEFA PROJECT 2014-2020, EFA210 / 16, entitled PIRAGUA: Assessment and prospective of the water resources of the Pyrenees in a context of climate change, and adaptation measures with an impact on the territory (https://www.opcc-ctp.org/en/piragua). It is a cross-border cooperation project in the field of water financed by FEDER funds. Its objective is to determine the water resources generated in the Pyrenees in the current and future situation in a context of climate change, and to propose appropriate adaptation measures. It includes extremes, such as floods, as well as the development of participatory tools. The Pyrenees are considered as the Water Towers that feed a large part of the Inland Basins of Catalonia, the Ebro Basin, the Adour-Garonne Basin, as well as the Tech and Têt, les Conques Internes del País Basc and all the Andorran basins.

The CSIC participates as a promoting institution, together with the IGME, the Ebro Observatory and the UB on the Spanish side; the CNRS and the BRGM for the French side; and Andorra Research and Innovation. The group from the University of Barcelona is led by Dr. María del Carmen Llasat, professor in the Department of Applied Physics. Also participating are Dr. Estrella Montolio, professor of the Department of Hispanic Philology, as well as lecturer Dr. Raúl Marcos, Montserrat Llasat-Botija and Erika Pardo. The group takes all the theme of floods and has built the first flood maps of the Pyrenees as a whole, which can already be found in the Geoportal of the website of the Observatory of Climate Change of the Pyrenees (https://www.opcc-ctp.org/en). It has also developed the FLOODUP mobile application that allows uploading photos and documentation on floods and climate change and being used in education, training and citizen science (http://www.floodup.ub.edu/).

 

FEDER reference
SP: Fondo de Desarrollo Regional (FEDER)
EN: European Regional Development Fund (ERDF)

www.poctefa.eu
ec.europa.eu/regional_policy/es/

Funding
https://www.opcc-ctp.org/en/piragua
UB Investigadora Principal: Maria Carmen Llasat

 

Comparteix-ho: