Junta de Facultat

Criteri de composició

La Junta de Facultat n'és l'òrgan de govern col·legiat i està constituïda inicialment per: 

  • un 51% de professorat funcionari dels cossos docents universitaris
  • un 9% d'altre personal docent i investigador
  • un 30% d’estudiants, inclosos els de doctorat
  • un 10% de personal i serveis. 


La Junta de Facultat podrà, mitjançant acord i segons la legislació que estigui vigent, modificar aquesta distribució percentual amb l'objectiu de fomentar la representació més equitativa dels diferents col·lectius.

  • L'elecció de representants del professorat dels cossos docents universitaris, de l'altre personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis a la Junta de Facultat es fa d'acord amb la normativa aprovada pel Claustre Universitari.
  • Les eleccions dels representants dels estudiants a la Junta de Facultat i altres òrgans de govern i el termini i la renovació de la seva representació es regirà per la normativa electoral d'aquest col·lectiu.
  • La Junta és presidida pel degà o la degana. També en formen part sense vot els membres de l'equip de govern, els directors i les directores dels departaments adscrits, els coordinadors i les coordinadores de les seccions dels departaments adscrits, els i les caps d'estudis dels ensenyaments adscrits i el o la cap de secretaria, en el cas que no siguin elegits directament per a formar part de la mateixa. Podran assistir a les sessions de la Junta els directors o les directores dels departaments no adscrits al Centre que imparteixen assignatures obligatòries en algun dels ensenyaments adscrits.
  • El nombre màxim de membres elegits de la Junta, inclòs el degà o la degana, és fixat en cinquanta, els quals s'han de renovar cada quatre anys, sens perjudici que la normativa electoral d'estudiants pugui establir un període inferior. 
PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

AZNAR AZNAR, JULIO CÉSAR
MONTES AMIGO, MANEL
RUIZ MARÍN, MARTA
SÁNCHEZ MORENO, MARTA
TAFALLA PLANA, MONTSERRAT

ALBERTÍ ROVIRA, ENOCH
BARBANCHO TOVILLAS, FERNANDO
BUENO SALINAS, MARTA
CAMPINS ERITJA, MAR
CARDENAL MONTRAVETA, SERGI
CASANELLAS CHUECOS, MONTSERRAT
CASTELLÀ ANDREU, JOSEP MARIA
EXPÓSITO GÓMEZ, ENRIQUETA
GARCÍA MANRIQUE, RICARDO
GÓMEZ MARTÍN, VÍCTOR
GRAMUNT FOMBUENA, MARIA DOLORS
GUIXÉ NOGUÉS, ELENA
MADRID PÉREZ, ANTONIO
MAGRE FERAN, JAUME
MARTÍN NÚÑEZ, ESTHER
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RAFAEL CESÁREO
MEDIR TEJADO, LLUÍS
MIRALLES GONZÁLEZ, ISABEL
MOLL DE ALBA LACUVE, CHANTAL
OLESTI RAYO, ANDREU
PONS RÀFOLS, FRANCESC XAVIER
RODRÍGUEZ FONT, MARIOLA
ROY PÉREZ, CRISTINA
ROZAS VADÉS, JOSÉ ANDRÉS
TARRÉS VIVES, MARC
TURULL RUBINAT, MAX

DÍAZ ANABITARTE, AITOR MANUEL
DÍAZ MORGADO, CELIA VANESA
FERREIRO SERRET, M. ESTELA
MALLANDRICH MIRET, NÚRIA

ABRIL VICARIO, MARTí - Junts per la Facultat de Dret
MANUEL LARIOS, ORIOL - Junts per la Facultat de Dret
DEL POZO DE TORRES, PAU - Junts per la Facultat de Dret
MARTIN-ROMO GUERRA, CLAUDIA - Junts per la Facultat de Dret
VARGAS TORRES, ANDREA - Junts per la Facultat de Dret

ALTISENCH TORRES,MARC - Candidatura d’Esquerres
L’BAKKALI TAHIRI,  ÒMNIA - Candidatura d’Esquerres
MALO GIL, JUDIT  - Candidatura d’Esquerres
SERVERA CALDENTEY, LLUC - Candidatura d’Esquerres

BOADA-GUIRAO I SITJÀ, LLUÍS - FNEC Junts per la Universitat
PARERAS I DAMESON, MONTSERRAT - FNEC Junts perla Universitat
SEGARRA SABIO, MARC - FNEC Junts per la Universitat

GUIJARRO DE PEDRO, ANA MARIA - Associació Interuniversitària de Criminologia
MORALES SALMERÓN, LAURA - Associació Interuniversitària de Criminologia
SOLEY ALSINA,  JORGE - Estudiants pel Canvi

Comparteix-ho: