Presentació de documents a la UB

L’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre – OAMR s’habilita per rebre i distribuir les comunicacions adreçades a la Universitat de Barcelona.

Tant la comunitat universitària com la ciutadania en general pot adreçar presentar sol·licituds, escrits o comunicacions, adreçades als òrgans i a les unitats administratives de la UB competents per resoldre.

Les vies de presentació són les següents:

EACAT: extranet de les administracions públiques catalanes constituint una plataforma que permet la tramitació de forma electrònica entre les administracions catalanes amb seguretat tèncica i jurídica, fent més eficients els tràmits interadministratius

♦ SIR: Sistema de interconexion de registro entre las administraciones