Acreditació institucional

La Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (FEE-UB) ha obtingut l'acreditació institucional, otorgada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) en data del 25 de maig de 2022. Aquesta acreditació ha estat ratificada posteriorment per la Comisión de Verificación y Acreditación de Planes de Estudios del Consejo de Universidades i publicada al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

Aquesta acreditació, segons el RD 640/2021, implica l'acreditació automàtica durant sis anys dels títols de graus i de màsters universitaris oficials que s’imparteixen a la FEE-UB.