Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Objectius i competències

Objectius

La formació ha de garantir que s'assoleixen els coneixements, habilitats i actituds necessaris per exercir de docent en l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, en la formació professional i en els ensenyaments artístics, esportius i d'idiomes. Així, l'alumnat ha d’haver adquirit les competències necessàries per:
 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent, i també el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l'adquisició de les competències pròpies de cada ensenyament.
  - Concretar el currículum que es vulgui implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge posant una atenció especial en l'equitat, l'educació emocional i els valors, la igualtat de drets i oportunitats, i la diversitat, així com desenvolupant les funcions de la tutoria.
 • Adquirir estratègies per estimular l'esforç de l'estudiant, promoure'n la capacitat perquè aprengui per si mateix i amb altres persones, i per resoldre conflictes.
 • Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu.
 • Informar i assessorar les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge, i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels fills.

Competències

Perfil de competències específiques
 • Coneixement del valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització i els continguts que es cursen als ensenyaments respectius.
 • Pel que fa a la formació professional, coneixement de l'evolució del món laboral, de la interacció entre la societat, el treball i la qualitat de vida, així com de la necessitat d'adquirir la formació adequada per a l’adaptació als canvis i transformacions que poden requerir les professions.
 • Pel que fa a l'orientació psicopedagògica i professional, coneixement dels processos i recursos per a la prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència, i dels processos d'avaluació i d'orientació acadèmica i professional.


Perfil de competències transversals
 • Coneixement de les funcions, característiques, normatives, organització i evolució històrica del sistema educatiu espanyol i de la seva concreció a Catalunya, i dels components bàsics de l'organització dels centres educatius i la seva vinculació amb el context polític i administratiu.
 • Coneixement dels aspectes fonamentals i definitoris de la societat i de la realitat familiar actual, així com del paper que tenen en l'educació. Capacitat d'establir canals de comunicació i col·laboració efectius entre el centre educatiu, l'alumnat i les seves famílies. Comprensió de la importància de l'acció tutorial i de l’orientació educativa, i capacitat per aplicar mesures per promoure l'educació.
 • Coneixement de les característiques del desenvolupament psicològic de l'alumnat, dels seus contextos socials i de les seves motivacions.
 • Capacitat per dissenyar i aplicar estratègies que permetin aprofitar els processos d'interacció i de comunicació a l'aula, i metodologies que permetin obtenir un rendiment educatiu òptim.
 • Capacitat per transformar els aspectes generals i específics del currículum en programes d'activitats i de treball. Capacitat per planificar i programar la intervenció educativa atenent als objectius i les competències que l'alumnat ha d’assolir.
 • Capacitat per aplicar estratègies i instruments d'avaluació adaptats a les característiques de l'àrea de coneixement, als objectius específics i generals i a les competències que s'han d’assolir.
 • Capacitat per identificar i donar resposta a les diferències individuals i a la diversitat de l'alumnat. Capacitat per detectar les dificultats d'aprenentatge específiques de la disciplina i per aplicar-hi recursos que en facilitin la superació.
 • Capacitat per integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació en les activitats educatives.
 • Capacitat per fer servir diferents mètodes de mediació i de resolució de conflictes. Capacitat per potenciar el treball en equip i la coordinació pedagògica.
 • Habilitat per aplicar tècniques i metodologies fonamentals de la investigació educativa, i capacitat per dissenyar i desenvolupar projectes de recerca i innovació aplicats al conjunt de la intervenció educativa i a les situacions específiques de l'àrea de coneixement. Capacitat per aplicar propostes docents innovadores.
 • Compromís ètic basat en la capacitat de crítica i autocrítica, i en la importància social de l'educació.
 • Capacitat per promoure el mètode científic com a instrument de recerca i aprenentatge. Capacitat per utilitzar el coneixement científic propi de la disciplina per elaborar models que facilitin la comprensió de la realitat i l'actuació argumentada, fonamentada i crítica en relació amb els temes candents de la nostra societat.
Comparteix-ho: