Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Pràctiques

Informació general i coordinació

La proposta organitzativa del Màster s'adapta a la importància formativa del pràcticum, i els situa com a eix vertebrador del curs. El pràcticum es dissenya com una seqüència intermodular teoria/pràctica que facilita la reflexió sobre la pràctica i l'adquisició de competències personals i docents.

Hi ha dos períodes de practiques diferenciats: Practicum I i Practicum II. Aquests dos períodes tenen objectius diferents (el primer orientat al coneixement general del centre i el segon més centrat en la docència i la intervenció educativa) i ambdós es realitzen en el mateix centre. Als plans docents d'aquestes assignatures es concreten els objectius d'aprenentatge, competències, continguts i organització de cada una de d’elles. Aquests dos períodes de pràctiques es complementen amb seminaris a la universitat que es fan simultàniament mentre es realitzen les pràctiques.

 

Coordinació

 • Pilar Janer Arasa (pilar.janer@ub.edu)
 • Katia Verónica Pozos Perez 
 • Àngel Pascual Martín
 •  

 

Tràmits administratius

 

Enguany el període de pràctiques són:
     • Pràcticum 1: del 14 de novembre al 2 de desembre de 2022
     • Pràcticum 2: del 13 de març al 2 de maig de 2023
 

CNDS_Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual

Té una durada de 3 setmanes, en horari lectiu dels centres de secundària. Es tracta d'una assignatura d'introducció al coneixement del centre. Els seus àmbits de treball són principalment els següents:

 • Coneixement de l'organització del centre;
 • Coneixement de la relació del centre amb el context i la comunitat educativa;
 • Observació i participació en les activitats escolars del centre.
   

Criteris generals d'avaluació de l'alumnat del Practicum I (PI):

 • Assistència obligatòria i diària al centre  assignat, durant l'horari lectiu de l'àrea i durant les activitats formatives que el professorat coordinador i tutor del centre li requereixen.
 • Assistència i participació activa als seminaris i d'altres activitats de tutoria a la Universitat.
 •  

 (en el cas que les mesures sanitàries obliguin a fer-les en un altre format al plantejat s’oferiran les orientacions necessàries per al seu compliment)

Tot aquell alumnat que necessiti un suport específic per realitzar les pràctiques del màster s'hauria de posar en contacte amb el SAE (Servei d'Atenció a l'Alumnat) que és l'espai especialitzat per atendre d'una manera personalitzada els estudiants, estudiants amb necessitats educatives especials, temporals i interculturals. Aquest servei ens facilitarà a la coordinació del màster la informació, l'orientació, l'assessorament, el suport i l'ajut necessaris durant tot el període d'aprenentatge assegurant així que s'acompleixen els objectius de la formació.

En cas de no rebre cap notificació per part del SAE es seguiran els protocols habituals en tots els processos (classes, avaluació, tria de centre de pràctiques).

Declaració responsable per a estudiants de practiques educatives en Centres Formadors del Departament d'Educació

Té una durada de 6 setmanes, en horari lectiu dels centres de secundària. Es tracta d'una assignatura que aborda fonamentalment el funcionament del Departament o Seminari Didàctic i d'aula del professorat tutor, des de la perspectiva dels problemes concrets de l'ensenyament d'un àrea o matèria. La finalitat d'aquest pràcticum és que l'alumnat en formació s'incorpori com a membre d'un equip docent, assumint a poc a poc els rols i tasques propis del professorat. Els àmbits de treball són principalment els següents:

 • Organització i funcionament del Departament o Seminari específic de l'especialitat de l'alumnat en pràctiques.
 • Planificació, disseny, aplicació i avaluació de les intervencions didàctiques o d'intervenció psicopedagògica d'aula.
 • Domini i aplicació de recursos, tècniques i estratègies didàctiques d'ensenyament característiques de l'àrea o disciplina.
 • Adquisició d'habilitats socials que permeten crear un bon clima motivador i resoldre els conflictes que puguin sorgir a l'aula.
 • Integració com a professorat en formació en equips docents per treballar de manera interdisciplinària i coordinada.
 • Assumpció del rol de professorat educador i interiorització de les diverses competències docents, aprofundint en aquelles que són específiques de l'àrea.
   

Criteris generals d'avaluació de l'alumnat del Practicum II

 • Assistència obligatòria i diària al centre assignat durant l'horari lectiu i durant les activitats formatives que el professorat coordinador o tutor del centre de secundària li requereixen.
 • Assistència i participació activa als seminaris i d'altres activitats de tutoria a la Universitat.
 •  

Tot aquell alumnat que necessiti un suport específic per realitzar el màster s'hauria de posar en contacte amb el SAE (Servei d'Atenció a l'Alumnat) que és l'espai especialitzat per atendre d'una manera personalitzada els estudiants, estudiants amb necessitats educatives especials, temporals i interculturals. Aquest servei ens facilitarà a la coordinació del màster la informació, l'orientació, l'assessorament, el suport i l'ajut necessaris durant tot el període d'aprenentatge assegurant així que s'acompleixen els objectius de la formació.

En cas de no rebre cap notificació per part del SAE es seguiran els protocols habituals en tots els processos (classes, avaluació, tria de centre de pràctiques).

D'acord amb la normativa, els estudiants del màster realitzaran el pràcticum als centres seleccionats per la universitat, d'entre els centres formadors establerts pel Departament d’Educació.

Els estudiants del màster realitzaran el pràcticum 1 i el pràcticum 2 en un d'aquests centres (el mateix centre per a les dues assignatures).

L’equip de coordinació de pràctiques del màster garanteix que tots els estudiants tinguin una plaça que es correspongui amb la seva especialitat i en la mesura del possible vetlla perquè s’adeqüi al màxim als seus interessos, incloent preferències territorials, però no pot garantir la plaça a demanda per a cadascú. 

El procés d’oferta i assignació de places està establert de la següent manera (les dates poden canviar, s’informarà pertinentment a través del Campus Virtual):

 1. L’equip de coordinació es posa en contacte amb els centre educatius per tal que ofereixin places de pràctiques. Per a poder ofertar places de pràctiques, els centres han d’estar acreditats com a Centres Formadors per part de la Generalitat de Catalunya i tenir persones disposades a fer de tutors o tutores.
 2. Durant el mes d’octubre (les dates estaran publicades al campus), s’informarà als estudiants, per especialitat, de tot el procés i en dies posteriors es farà visible l’oferta al GIPE (Gestió de Pràctiques Externes) de la UB dels centres que ofereixen les pràctiques. Per entrar al GIPE cal que ho feu a través de MónUB, seguint les indicacions de la presentació que hi ha al Campus Virtual. Bàsicament, els passos a fer són:

1.Entrar a MónUB

2. Entrar a “La meva universitat”

3. Entrar a “GIPE” , s'obrirà el dia 10 d'octubre de 2022 fins el 13 d'octubre de 2021

4. Us heu de identificar com estudiant i comprovar que apareix el vostre nom i a mis inscripciones, la especialitat (fins el primer dia de consulta de places els estudiants teniu la preinscripció "pendent de validar")

5. Accedir al llistat, (botó mostrar ofertes)  i pre-seleccionar (fer click al nom de la plaça) i ordenar les places que us interessin (arrastrar per ordenar).

6. Quan ja ho sabeu segur, (dins el termini del 13 al 16 d'octubre 2022) confirmar la preselecció i enviar-la.

Del 10 al 11 d'octubre de 2022: es fan visibles les places al GIPE.

Del 13 al 16 d'octubre de 2022: TRIA DE CENTRES. Els alumnes faran una proposta prioritzada de centres on fer les pràctiques entre el total d’ofertes, a través del GIPE de la UB.  En cada especialitat s'indicarà el nombre mínim de centres a seleccionar.

17 d'octubre de 2022: SORTEIG. L’assignació es fa automàticament a través de l’aplicatiu GIPE. El sistema estableix un mecanisme pel qual es determina aleatòriament la primera persona a qui s’assigna centre. El programa adjudica a cada persona (consecutivament) la primera opció, de les que s’havien indicat, que troba lliure.

21 d'octubre de 2022: (al GIPE)  publicació de les assignacions provisionals. Estudiants amb centre assignat, ja han acabat el procés. Estudiants sense centre assignant continua el procés.

21 al 25 d'octubre de 2022: consulta de nous centres resolució de possibles incidències, casos específics i problemàtiques individuals.

26 d'octubre NOVA TRIA DE CENTRE

27 d'octubre SORTEIG 

28 d'octubre  de 2022: (14,00 h aprox.) publicació assignacions al GIPE.

 

D'acord amb la legislació de protecció a la infantesa i a l’adolescència l’alumne/a ha de disposar de la Certificació Negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals conforme no ha estat condemnat per sentència ferma, abans de l'inici de l'estada al centre.

 

Un cop assignada la plaça de pràctiques haureu d’imprimir el Pla Formatiu a través de l’aplicatiu GIPE (ja se us informarà a través del curs que tenim obert al moodle de quin és el procediment que heu de seguir per obtenir-lo). En el Pla formatiu surten les dades bàsiques de les pràctiques: dates, hores de dedicació, nom del centre, nom del tutor de la UB, nom del mentor, .... A més a més i seguint la llei de protecció de dades inclou el Compromís de confidencialitat de prohibició de reproducció i explotació de treballs i de protecció de dades de caràcter personal. 

 

Per aquest motiu és imprescindible que signeu el Pla Formatiu abans de començar el període de pràctiques.

 

Els estudiants de Via Lenta que aquest curs facin pràcticum 2 (curs passat varen cursar P1) No han de fer la selecció i priorització de places, ja que ho fan al mateix centre on van estar el curs passat.

 

Els estudiants de Via Lenta que aquest curs fan pràcticum 1, SÍ han de fer la selecció i priorització de places al GIPE. 

 

Els horaris de pràctiques s’acorden amb el centre i el tutor/a corresponent, dins el seu horari lectiu. Hi ha molt pocs centres amb oferta de tarda i la comissió de pràctiques no pot garantir que hi hagi places en totes les especialitats i per a totes les persones interessades.

 

Els estudiants no heu poden “reservar” una plaça en instituts que coneguin. Per tal de mantenir la confiança i la col·laboració amb els centres, tenim el compromís de que els centres no estiguin rebent als estudiants de manera individual. Ës la comissió de pràctiques l’encarregada de fer totes les gestions. 

 

La Comissió de Pràctiques

Pilar Janer Arasa

Raquel Miño Puigcercos

Àngel Pascual Martín

Mail on adreçar consultes: practicummsfp@ub.edu

 

El Pràcticum del Màster consta de tres assignatures: Practicum I, Practicum II i Treball de Final de Màster. En els Plans Docents d'aquestes assignatures es concreten els objectius d'aprenentatge, les competències, els continguts, l'organització i la metodologia de cada assignatura, que comparteixen els principis de formació inicial de docents sobre els que s'ha de recolzar el disseny del Màster.

 

1.     Quin procediment he de seguir per indicar les preferències de centre?

Els estudiants indicaran les seves preferències des de l’aplicatiu de pràctiques externes (GIPE) de la UB. Des de la comissió del pràcticum s’explicarà com fer tot el procés. També es podrà consultar un tutorial a l'espai d'intercomunicació del moodle.

 

2.    Un cop tinguem el centre de pràctiques, ens hem de posar en contacte amb el centre de pràctiques?

El primer contacte amb el centre de pràctiques el farà el tutor/a del pràcticum I de la Universitat que se us hagi assignat i ho farà demanant el lloc i l’hora de trobada del primer dia. Aquest contacte s’haurà de fer amb el coordinador del centre de pràctiques que comunicarà qui és el mentor del centre.

 

3.    Quan comencen els seminaris del pràcticum?

Una setmana abans de començar el Pràcticum I o bé el Pràcticum II.

 

4.    Com m’he posar en contacte amb el tutor de la UB del pràcticum I o II?

Serà el tutor que mitjançant el correu electrònic es posarà en contacte amb l’estudiant. Ho farà un cop assignat el centre i uns dies abans de començar el Pràcticum I o el Pràcticum II. 

 

5.    En cas de no tenir centre després de la 1a assignació provisional de centres puc buscar jo algun centre?

No, serà la comissió de pràctiques l’encarregada d’aquesta feina. 

 

6.    El tutor de la universitat de pràcticum I o el pràcticum II ha de ser el mateix?

No sempre és el mateix tutor ja que els del pràcticum I sol ser professorat que imparteix assignatures del Mòdul 1 i els del pràcticum II solen ser docents que imparteixen assignatures del Mòdul 2 o 3.

 

7.    Puc fer les pràctiques en qualsevol centre on s'imparteixin nivells de secundària?

No. Els centres han de ser centres formadors reconeguts pel departament d'Educació. Els trobareu en aquest link http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/formacio/practiques-centres/. Si no surt a la llista no es podran fer les pràctiques aquest curs. A més, han d’haver ofertat places de pràctiques en la vostra especialitat. 

8.    Puc triar el meu centre de pràctiques?

No. El centre de pràctiques s’escull dins d'una oferta que ofereix la Comissió del pràcticum.

 

9.    Puc proposar a la comissió de pràctiques un centre concret?

No. El center de practiques ha de ser un dels centres formadors reconeguts pel Departament D’Educació.

 

10.    Qui assigna els tutors del pràcticum I o el pràcticum II de la UB?

El responsable d'assignar els tutors és el coordinador de l'especialitat. Qualsevol incidència poseu-vos en contacte amb ells.

 

11.    Qui assigna els tutors del pràcticum I o el pràcticum II de l'institut o l'escola?

El responsable d'assignar els mentors és el coordinador de pràctiques del centre de secundària.

 

12.    És obligatòria l'assistència al pràcticum I i/o II?

Sí. En el pràcticum I s'ha de fer un mínim de 60 h presencials i en el pràcticum II un mínim de 120 h presencials.

 

13.    Què passa si per una causa major un alumne no pot fer el número d'hores de pràctiques indicades?

S'haurà d'allargar el període de pràctiques fins complir el número d'hores mínimes que es demanen en cada cas.

 

14.    Com puc saber el nom del coordinador d’especialitat?

Consultant el web del màster, apartat professorat  

15.    Què he de fer per convalidar les pràctiques amb l’experiència professional que tinc?

Trobaràs la informació al web dins de pla d'estudis, apartat reconeixement de crèdits  

16.    Puc fer les pràctiques al mateix centre on treballo?

Si els horaris ho permeten seria bo poder fer les pràctiques en un altre centre amb l'objectiu de conèixer altres realitats que ajudaran a la vostra formació.

 

En cas de no poder ser, es poden fer en el centre de treball comprovant que és un centre formador. Aquestes pràctiques s'han de fer fora dels grups on s’imparteix la docència. S'ha de trobar un professor del centre que faci de mentor i en pugui fer el seguiment. El centre ha de pujar la plaça a l'aplicatiu de la Generalitat. I finalment heu de comunicar totes aquestes dades a la comissió de pràctiques perquè en pugui fer l'assignació i el seguiment.

 

17. En cas de treballar en un centre formador de secundària, és possible fer les pràctiques en el centre de treball?

Tenint en compte que l'estudiant treballa al centre, hi podria fer les pràctiques sempre que es compleixin els següents requisits:

 

•             El centre de secundària nomenarà un mentor per a l'estudiant en pràctiques

•             El centre delimitarà clarament la feina del candidat com a professor de la seva tasca com a estudiant en practiques del màster fora del seu horari laboral

•             Finalment, el tutor/a de la universitat contactarà amb el centre per a concretar la manera de realitzar les pràctiques

18.    És obligatori fer les pràctiques en horari de matí?

Cal que feu les pràctiques en el marc horari que us indiqui al centre educatiu, segons la docència i disponibilitat del vostre mentor/a. Hi ha molt poques places de pràctiques en centres que facin la docència de tarda. 

19.   Estic exempt de fer màster de secundària?

Consulteu els requisits a :

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/incorporacio-borsa/requisits/ 

Comparteix-ho: