Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster s'adreça a estudiants que ja tinguin un doctorat, una enginyeria, una arquitectura, una llicenciatura, una diplomatura o un títol de grau superats i que vulguin ser professor o professora d'ensenyaments secundaris (ESO, batxillerat i formació professional).

A causa de les característiques del títol, és convenient que els futurs estudiants tinguin les característiques següents
  • Estar interessats per l'ensenyament.
  • Tenir prou coneixements en les matèries pròpies de l'especialitat que es vulguin cursar.
  • Estar interessats en la cultura entesa en el sentit més ampli i comprensiu.
  • Tenir interès i facilitat pel que fa a la comunicació interpersonal i el lideratge de grups.
  • Estar interessats i haver participat en projectes d'intervenció social, socioeducatius, o d'altres, principalment orientats a l'adolescència i la joventut.
  • Conèixer i tenir facilitat en l'ús de les llengües estrangeres.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

En l'apartat 4.2 de l'annex de l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, s'estableix que per a l'ingrés al màster és un requisit l'acreditació del domini de les competències relatives a l'especialització que es vulgui cursar, la qual cosa es verificarà mitjançant una prova de la qual quedarà exempt qui estigui en possessió d'alguna de les titulacions universitàries que es corresponen amb l'especialització escollida.
La titulació ha d'haver estat expedida per una universitat de l'espai europeu d'educació superior (EEES). En el cas de titulacions expedides per universitats no compreses en l'EEES, cal que el títol estranger acrediti un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l'Estat espanyol, i que faculti per a l'accés a estudis de postgrau en el país d'expedició.
D'altra banda, en l'apartat 4.2 de l'annex de l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, s'indica que per accedir al màster s'ha d'acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.
Més informació sobre l'acreditació del nivell de llengües.
Comparteix-ho: