Universitat de Barcelona

Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Plans docents

Relació d'assignatures 2020-2021

Assignatura Tipus Crèdits
Especialitat: Anglès
Adquisició de la Llengua Estrangera (Anglès) OT 2.5
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 2.5
Desenvolupament del Llenguatge (Anglès) OT 2.5
Didàctica de la Llengua Anglesa OT 5
Didàctica de la Llengua Estrangera (Anglès) OT 2.5
Gèneres Discursius des d'una Perspectiva Interlingüística i Intercultural i les Representacions Culturals en un Món Globalitzat (Anglès) OT 2.5
Les TIC en l'Aprenentatge d'Idiomes (Anglès) OT 2.5
Lingüística Aplicada (Anglès) OT 2.5
Metodologia de la Recerca Científica a l'Aula (Anglès) OT 2.5
Pràctiques I OB 5
Pràctiques II OB 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 5
Tractament dels Aspectes Formals: de les Formes a l'Aula d'Idiomes (Anglès) OT 2.5
Treball de Fi de Màster OB 6
Tutoria i Orientació OB 2.5
Especialitat: Biologia i Geologia
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5
Complements per a la Formació Disciplinària en Biologia OT 10
Complements per a la Formació Disciplinària en Geologia OT 10
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 2.5
Didàctica de la Biologia i la Geologia OT 10
Innovació Docent i Recerca Educativa en Biologia i Geologia OT 2.5
Les Activitats de Camp com a Eina Didàctica OT 2.5
Pràctiques I OB 5
Pràctiques II OB 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 5
Treball de Fi de Màster OB 6
Tutoria i Orientació OB 2.5
Especialitat: Cultura Clàssica - Llatí i Grec
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 2.5
Didàctica de la Cultura Clàssica OT 2.5
Didàctica de les Llengües Clàssiques OT 5
Innovació Docent en Llengües Clàssiques OT 2.5
Interpretació, Comentari i Adaptació de Textos en Grec OT 2.5
Interpretació, Comentari i Adaptació de Textos en Llatí OT 2.5
Les Llengües Clàssiques i el Lèxic de la Ciència, la Tècnica i l'Art OT 2.5
Les TIC en l'Aprenentatge de Llengües Clàssiques OT 2.5
Pràctiques I OB 5
Pràctiques II OB 9
Scribere Scribendo, Dicendo Dicere Disces: Reciclar la Docència de les Llengües Clàssiques OT 2.5
Sociologia de l'Educació Secundària OB 5
Temes, Personatges i Mites Clàssics en la Cultura Occidental OT 2.5
Treball de Fi de Màster OB 6
Tutoria i Orientació OB 2.5
Especialitat: Dibuix
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5
Complements Educatius: Imatge, Disseny i Volum OT 2.5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 2.5
Dibuix i Tècniques d'Expressió Gràfica i Plàstica OT 5
Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica I OT 7.5
Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica II OT 5
Innovació i Recerca Educativa en Dibuix OT 2.5
Pràctiques I OB 5
Pràctiques II OB 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 5
Teoria i Història de l'Ensenyament Artístic per a la seva Aplicació en l'Etapa Secundària OT 2.5
Treball de Fi de Màster OB 6
Tutoria i Orientació OB 2.5
Especialitat: Educació Física
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5
Atenció a la Diversitat en Educació Física OT 2.5
Avaluació de l'Educació Física. Tècniques i Instruments OT 2.5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 2.5
Didàctica de l'Educació Física en Alumnes amb Dificultats d'Aprenentatge OT 5
Didàctica de l'Educació Física en Secundària OT 5
Estructura i Funcions del Departament d'Educació Física OT 2.5
Innovació i Recerca Aplicada a l'Educació Física OT 2.5
Interdisciplinarietat i Transdisciplinarietat en Educació Física OT 2.5
L'Àrea d'Educació Física a Secundària i el seu Desenvolupament Curricular OT 2.5
Pràctiques I OB 5
Pràctiques II OB 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 5
Teoria de l'Educació Física: Passat, Present i Futur OT 2.5
Tractament dels Continguts Curriculars en Educació Física. Capacitats Motrius, Habilitats i Destreses OT 2.5
Tractament dels Continguts Curriculars en Educació Física. Iniciació Esportiva OT 2.5
Treball de Fi de Màster OB 6
Tutoria i Orientació OB 2.5
Especialitat: Filosofia
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5
Complements per a la Formació Disciplinària en Ètica, Filosofia Política i Ciutadania i Drets Humans OT 2.5
Complements per a la Formació Disciplinària en Filosofia i Història de la Filosofia OT 7.5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 2.5
Didàctica de la Filosofia I: Planificació Didàctica OT 5
Didàctica de la Filosofia II: Metodologies, Recursos i Avaluació OT 5
Didàctica de la Filosofia III: Nous Enfocaments OT 2.5
Innovació i Recerca sobre la Pròpia Pràctica Docent en Filosofia OT 2.5
Pràctiques I OB 5
Pràctiques II OB 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 5
Treball de Fi de Màster OB 6
Tutoria i Orientació OB 2.5
Especialitat: Física i Química
Ampliació de Física OT 5
Ampliació de Química OT 5
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 2.5
Didàctica de la Física OT 5
Didàctica de la Química OT 5
Fonaments i Elements Bàsics per a la Didàctica de la Física i la Química OT 2.5
Innovació i Iniciació a la Recerca Educativa en Física i Química OT 2.5
La Física i la Química en Context OT 5
Pràctiques I OB 5
Pràctiques II OB 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 5
Treball de Fi de Màster OB 6
Tutoria i Orientació OB 2.5
Especialitat: Formació Professional de Salut
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5
Avaluació en Formació Professional (Salut) OT 2.5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 2.5
Currículum i Planificació Docent en la Formació Professional (Salut) OT 7.5
Estratègies Metodològiques en la Formació Professional (Salut) OT 5
Innovació i Recerca Educatives en Formació Professional (Salut) OT 2.5
La Formació Professional de Salut en el Sistema Educatiu: Funcions, Estructura, Modalitat i Organització OT 7.5
Pràctiques I OB 5
Pràctiques II OB 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 5
Treball de Fi de Màster OB 6
Tutoria i Orientació OB 2.5
Especialitat: Formació Professional de Serveis
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5
Avaluació en Formació Professional (Serveis) OT 2.5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 2.5
Currículum i Planificació Docent en la Formació Professional (Serveis) OT 7.5
Estratègies Metodològiques en la Formació Professional (Serveis) OT 5
Innovació i Recerca Educatives en Formació Professional (Serveis) OT 2.5
La Formació Professional de Serveis en el Sistema Educatiu: Funcions, Estructura, Modalitat i Organització OT 7.5
Pràctiques I OB 5
Pràctiques II OB 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 5
Treball de Fi de Màster OB 6
Tutoria i Orientació OB 2.5
Especialitat: Geografia i Història
Ampliació de Didàctica de la Geografia OT 2.5
Ampliació de Didàctica de la Història de l'Art OT 2.5
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5
Complements d'Història de l'Art OT 5
Complements d'Història OT 5
Complements de Geografia OT 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 2.5
Didàctica de la Geografia OT 5
Didàctica de la Història i la Història de l'Art OT 5
Innovació i Recerca Educativa en Geografia, Història i Història de l'Art OT 2.5
Pràctiques I OB 5
Pràctiques II OB 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 5
Taller d'Història de l'Art OT 2.5
Taller d'Història OT 2.5
Treball de Fi de Màster OB 6
Tutoria i Orientació OB 2.5
Especialitat: Llengua i Literatura Catalana/Castellana
Adquisició de Segones Llengües en Contextos d'Immersió (Castellà) OT 2.5
Adquisició de Segones Llengües en Contextos d'Immersió (Català) OT 2.5
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 2.5
Didàctica de la Llengua i Literatura Castellana a Secundària OT 5
Didàctica de la Llengua i Literatura Catalana a Secundària OT 5
Didàctica del Castellà com a Llengua Segona OT 5
Didàctica del Català com a Llengua Segona OT 5
Gèneres Discursius: del Col·loquial al Formal (Castellà) OT 2.5
Gèneres Discursius: del Col·loquial al Formal (Català) OT 2.5
La Literatura Castellana en Relació a la Literatura Universal OT 2.5
La Literatura Catalana en Relació a la Literatura Universal OT 2.5
Literatura Castellana en els seus Textos: Poètica dels Gèneres Literaris OT 2.5
Literatura Catalana en els seus Textos: Poètica dels Gèneres Literaris OT 2.5
Metodologia de la Recerca Científica Aplicada a la Llengua i a la Literatura Castellanes OT 2.5
Metodologia de la Recerca Científica Aplicada a la Llengua i a la Literatura Catalanes OT 2.5
Pràctiques I OB 5
Pràctiques II OB 9
Qüestions de Lingüística Aplicada: Castellà per a Nouvinguts OT 2.5
Qüestions de Lingüística Aplicada: Català per a Nouvinguts OT 2.5
Sociologia de l'Educació Secundària OB 5
Treball de Fi de Màster OB 6
Tutoria i Orientació OB 2.5
Especialitat: Llengües Estrangeres
Adquisició de Llengua Estrangera OT 2.5
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 2.5
Desenvolupament del Llenguatge OT 2.5
Didàctica de la Llengua Alemanya OT 5
Didàctica de la Llengua Estrangera OT 2.5
Didàctica de les Llengües Romàniques (Francès, Italià i Portuguès) OT 5
Gèneres Discursius des d'una Perspectiva Interlingüística i Intercultural i les OT 2.5
Les TIC en l'Aprenentatge d'Idiomes OT 2.5
Lingüística Aplicada OT 2.5
Metodologia de la Recerca Científica a l'Aula OT 2.5
Pràctiques I OB 5
Pràctiques II OB 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 5
Tractament dels Aspectes Formals: de les Formes a l'Aula d'Idiomes OT 2.5
Treball de Fi de Màster OB 6
Tutoria i Orientació OB 2.5
Especialitat: Música
Acompanyament, Arranjaments i Teclat OT 2.5
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat OB 5
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies OB 2.5
Didàctica de l'Escolta i la Comprensió Musicals OT 5
Didàctica de l'Expressió i la Creació Musicals OT 2.5
Innovació i Recerca Educativa en Música OT 2.5
La Veu i la Cançó en l'Etapa Secundària OT 2.5
Música i TAC OT 2.5
Planificació i Avaluació de l'Aprenentatge Musical i les seves Dificultats OT 5
Pràctiques I OB 5
Pràctiques II OB 9
Sociologia de l'Educació Secundària OB 5
Teoria Musical per a l'Etapa Secundària OT 2.5
Treball de Fi de Màster OB 6
Tutoria i Orientació OB 2.5
Comparteix-ho: