Universitat de Barcelona

Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial crèdits que computen obtinguts prèviament, mitjançant la formació o l’experiència professional. Això es regula en les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments de màster universitari de la UB.

Els passos a seguir per sol·licitar el reconeixement de crèdits són els següents:

Formalització de la sol·licitud de reconeixement de crèdits

    S’haurà d’emplenar el formulari de sol·licitud, fer el pagament de la taxa (54.54 euros) i presentar-lo a la Secretaria d'Estudiants i Docència, acompanyat de la documentació requerida, mitjançant un dels dos procediments següents:

 

Documentació:

    a) certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l’any acadèmic i les qualificacions (expedient acadèmic en el cas d’alumnes de la UB).
    b) pla docent de l’assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d’hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d’origen corresponent.
    c) pla d’estudis o quadre d’assignatures que s’exigeix per obtenir el títol de l’ensenyament anterior expedit pel centre d’origen, amb el segell corresponent.

     

Criteris de reconeixement del Practicum:

Els estudiants podran sol·licitar el reconeixement del Pràcticum 1 o 2. Per això hauran d’acreditar que acompleixen les competències exigides en el Pla docent del Pràcticum 1 o Pràcticum 2, alhora que aportar les evidències necessàries per al seu reconeixement.

Per al reconeixement del Pràcticum 1 cal acreditar una experiència docent prèvia de 6 mesos o més en els darrers cinc cursos acadèmics. Per això hauran de lliurar una certificació signada pel director del centre on han exercit amb el llistat de les competències assolides, i presentar una còpia del contracte o contractes.

Per al reconeixement del Pràcticum 2 cal acreditar una experiència docent prèvia de 12 mesos o més en els darrers cinc cursos acadèmics, en l’especialitat del màster que estan cursant. Per això hauran de lliurar una certificació signada pel director del centre on han exercit amb el llistat de les competències assolides, i presentar una còpia del contracte o contractes.

Només es reconeixerà l'experiència laboral quan s'ha impartit docència en la mateixa etapa o ensenyament per a la qual s'està cursant el màster (secundària, batxillerat o formació professional). S'estudiarà de manera particular quan l'experiència hagi tingut lloc en escoles d'idiomes i/o escoles d'art.

En cap cas es poden reconèixer ambdós períodes de pràctiques (P1 i P2), per tant, malgrat es tingui experiència suficient per cobrir 12+6 mesos caldrà triar quin dels dos períodes es demana per a que sigui reconegut P1 o bé P2. (Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments de màster universitari de la UB)

 

Termini de presentació:

    1r període: del 18 al 29 d'octubre de 2021
    1a resolució: 5 de novembre de 2021

    2on període: del 10 al 14 de gener de 2022
    2a resolució: 28 de gener de 2022

 

Comparteix-ho: