Universitat de Barcelona

Màster d'Activitat Física i Educació

Preinscripció

Calendari de preinscripció

  • Primer període: de l'1 de febrer al 30 de juny de 2020.

Resolució: primera quinzena del mes següent d'haver-se presentat la sol·licitud.

  • Segon període: de l'1 de juliol al 4 de setembre de 2020.

Resolució: 18 de setembre

  • S'obrirà un nou període extraordinari al setembre en el cas que restin places vacants.

 

(Només es valoraran les sol·licituds que incloguin la documentació requerida i incorporin el pagament de la taxa de preinscripció.)

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

  • Expedient acadèmic de la titulació d'accés al curs (30 %).
  • Experiència professional en l'àmbit de l'educació física i l'esport (30 %).
  • Entrevista personal en la qual es valora l'adequació del currículum professional al perfil recomanat per cursar els estudis de màster (20 %).
  • Experiència professional en altres àmbits educatius (10 %).
  • Pertinència dels estudis previs fets en altres programes de postgrau (10 %).

Procediment de resolució

La Comissió de Màster valora únicament les sol·licituds que incloguin la documentació requerida (documentació acadèmica, carta de motivació i currículum) i que incorporin el pagament de la taxa de preinscripció. En el termini previst en el calendari de preinscripció, es notificaran les resolucions per correu electrònic o amb la publicació al web.

Matrícula

Del 20 al 24 de juliol de 2020.

Setembre de 2020 (persones que no puguin acreditar la titulació en el primer període de matrícula).

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: