Universitat de Barcelona

Màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: de l'1 de febrer al 30 de juny de 2021.
Resolució: la primera quinzena del mes següent de presentar la sol·licitud.

- Segon període: de l'1 de juliol fins al 4 de setembre de 2021.
Resolució: 18 de setembre.


S'obrirà un nou període extraordinari al setembre en el cas que restin places vacants.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

  • 1. Expedient acadèmic del títol d'accés. Es valoren les qualificacions dels aspirants, i es prioritza l'accés als que tenen les puntuacions més altes. No obstant això, no queda exclòs cap estudiant en aquesta primera fase, ja que també són importants els apartats que es descriuen a continuació.

  • 2. Valoració d'una carta de motivació. Mitjançant un escrit que fonamenti el motiu pel qual l'aspirant vol cursar el màster. S'hi poden valorar les inquietuds de l'aspirant i, així, considerar, d'una banda, si el màster pot cobrir-ne les expectatives, i, de l'altra, si té un perfil adequat per cursar-lo.

  • 3. Valoració d'una entrevista personal. Després de valorar la carta de motivació s'incideix en aquelles qüestions que poden quedar inacabades o que no hi apareixen.

  • 4. Valoració del currículum en els àmbits professional o acadèmic. El currículum és un punt que es té en compte, però la realitat és que un públic potencial important són els acabats de graduar, que, simplement per la seva joventut, no solen disposar d'un currículum gaire extens.Del que s'ha exposat es dedueix que la Comissió Acadèmica del màster fa el procés de selecció dels aspirants des d'una visió holística en la qual tots els punts exposats tenen un valor similar.

Procediment de resolució

La Comissió de Màster valora únicament les sol·licituds que incloguin la documentació requerida (documentació acadèmica, carta de motivació i currículum) i que incorporin el pagament de la taxa de preinscripció. En el termini previst en el calendari de preinscripció, es notificaran les resolucions per correu electrònic o amb la publicació al web.

Matrícula

Del 20 al 24 de juliol de 2020.

Setembre de 2020 (persones que no puguin acreditar la titulació en el primer període matrícula).

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: