Universitat de Barcelona

Màster en Investigació i Canvi Educatiu

Accions de suport i d'orientació

Durant el curs són variades les accions de suport i d'orientació als estudiants. En una fase inicial, s'assessora als estudiants en l'elecció d'optatives, en funció dels seus interessos. Per això compten amb l'equip de coordinació del màster i amb el professorat coordinador de les diferents matèries.

Al llarg del curs es mantenen sessions de valoració i seguiment amb els estudiants, les quals ajuden a aclarir i aprofundir en el sentit formatiu del màster.

Durant tot l'any és present també el seguiment tutorial de professorat amb els seus estudiants, i l'atenció a consultes i demandes que es reben a l'equip de coordinació, tant acadèmiques com aquelles d'índole personal que requereixen ser considerades.

Són d'especial importància les accions dutes a terme per ajudar els estudiants en el procés de decisió i realització dels seus TFM. En particular, les orientacions per seleccionar les seves temàtiques i per elegir al professorat tutor. Amb aquest fi, se’ls proporciona informació variada i es porten a terme unes jornades d'orientació i suport en els seus processos de decisió. Un cop compten amb el seu tutor de TFM, sol ser aquest professor o professora qui exerceix la tasca fonamental de guia en el seu procés de formació.

Comparteix-ho: