Universitat de Barcelona

Màster en Investigació i Canvi Educatiu

Pla d'Acció Tutorial

Presentació

La Universitat de Barcelona, des de cada un dels seus centres, duu a terme activitats i programes específics d’informació i d’atenció a l’estudiant matriculat a la universitat, en col·laboració amb el SAE (Servei d’Atenció a l’Estudiant). Aquests programes i activitats estan emmarcats en el pla d'acció tutorial de la Universitat de Barcelona (PAT). Es tracta d'un pla institucional que recull les accions d’orientació, assessorament i suport a l’alumnat en l’àmbit acadèmic, professional i personal.  

 

El PAT del Màster en Investigació i Canvi Educatiu s’elabora en referència al Pla d’acció Tutorial de la Facultat d’Educació1, del que s’han adaptat a la realitat del màster alguns dels seus objectius i de les seves accions. La Universitat de Barcelona entén la tutoria com una funció docent més que ha de desenvolupar tot el professorat en la seva tasca diària. El PAT no es pot entendre sense el treball coordinat i la corresponsabilitat dels docents amb l’equip que forma part del PAT i els diferents serveis i recursos que s’ofereixen tant a la facultat, el campus com a la universitat.

  • Informar i orientar a l’alumnat del màster sobre l’estructura i funcionament de l’ensenyament.   
  • Acompanyar als estudiants al llarg dels seus estudis i la posterior inserció al món laboral.   
  • Assessorar i orientar a l’alumnat en el procés formatiu i curricular oferint un seguiment individualitzat.   
  • Donar a conèixer la possible informació d’interès per l’alumnat, com ara beques i ajuts.   
  • Establir un canal de comunicació entre l’alumnat i la coordinació del PAT i del màster.   
  • Donar resposta a les necessitats diverses que es poden manifestar al llarg del curs.   
  • Guiar a l’alumnat en la seva inserció al món professional.   
  • Fer de la formació al màster una font de coneixements i aprenentatges per la dimensió acadèmica, personal i professional de la persona. 

El PAT s’estructura entorn diverses línies d’actuació en funció de les diferents fases de desenvolupament del màster: a) Fase prèvia a l’accés al màster; b) Accés al màster; c) Desenvolupament del curs; d) Orientació relacionada amb el TFM; e) Fase final del màster.  

 

a) Fase prèvia a l’accés al màster  

Informació del màster: es vetllarà per què la informació pública disponible al web del màster estigui actualitzada. Revisió del web en funció de les demandes d'informació que es rebin, per fer-la més clara i útil a les necessitats que manifestin aquelles persones interessades i a les consultes que es facin. 

 

Atenció prèvia al procés de preinscripció: durant el procés de preinscripció s’atendran les consultes de les persones interessades via mail, o presencials, o per videoconferència.  

A les persones candidates que superin el procés d’admissió se’ls enviarà informació sobre els terminis de matrícula, calendari i horaris, procediments administratius (amb l’ajut del personal de secretaria) i tota la informació que necessiten com a preparació prèvia (en especial els que venen de fora). Especialment, se’ls comunicarà les dates de les jornades de recepció i acollida del nou grup d’estudiants.  

Responsable: L’equip de coordinació  

 

b) Accés al màster  

La setmana prèvia al començament de les classes se celebrarà unes jornades de recepció i acollida al nou grup d’estudiants: En aquestes jornades es proporcionarà informació d’aspectes acadèmics i administratius, es presentarà el professorat coordinador de matèries i s’oferirà un aperitiu per afavorir el moment de trobada informal de socialització entre estudiants i amb el professorat. Cada curs es decidirà la modalitat concreta de les jornades de recepció en funció de les necessitats que prèviament s’han anat detectant en els nous estudiants i de la valoració de les jornades de l’any anterior. Responsable: L’equip de coordinació i la comissió de coordinació del màster.  

Per tal de facilitar el procés de transició al màster dels estudiants estrangers (els quals es troben vivint en aquests moments un procés d’adaptació en diversos plànols), juntament amb les jornades de recepció i acollida s’organitza un pla d'inducció als estudiants estrangers, per tal de proporcionar-los informació i afavorir contactes amb estudiants del curs anterior que els puguin facilitar aquesta adaptació. Responsable: l’equip de coordinació, amb la col·laboració d’estudiants del curs anterior.  

En tractar-se d’un màster amb un alt percentatge d’assignatures optatives, i al ser molt elevat el nombre d’estudiants que procedeixen de fora de Barcelona, per tal de facilitar la seva orientació per la matrícula, aquesta es farà un cop iniciades les classes. Per aquest motiu, hi haurà un assessorament específic per la matriculació de la qual s’encarregaran l’equip de coordinació i el professorat coordinador de les matèries. Aquest procés d’assessorament inicial és també especialment oportú pels estudiants que fan el màster a temps parcial.  

 

c) Desenvolupament del curs  

Al llarg del curs hi haurà una atenció tutorial continuada per part: a) del professorat de les assignatures (com a dinàmica natural en el procés d’acompanyament a l’estudiant); b) del professorat coordinador de les matèries (per consultes de caràcter acadèmic amb relació al seu àmbit); c) de l’equip de coordinació (per atendre consultes administratives o acadèmiques de caràcter general, o per atendre a problemes que es puguin presentar, ja siguin en relació amb el funcionament del curs, o dificultats o incidències personals en el seu seguiment).  

Una vegada iniciat el curs, es demanarà als estudiants que elegeixin dos representants de curs, que formaran part de la comissió de coordinació del màster. La seva participació serà molt important per poder conèixer de prop les necessitats, interessos i fer una valoració del transcurs del màster. També facilitaran la comunicació amb l’equip coordinador per fer-li arribar aquelles necessitats i demandes dels estudiants que puguin ser d’interès per la millora del desenvolupament del curs.  

La coordinació del màster organitzarà al llarg del curs dues sessions de valoració de la marxa del curs: la primera, en finalitzar el primer trimestre, per poder recollir les seves valoracions de l’inici del curs, fer un seguiment del seu funcionament i resoldre aquelles disfuncions que es detectin. I la segona, en finalitzar el tercer trimestre, per poder tenir una valoració del conjunt del curs i recollir els suggeriments per la planificació del curs següent.  

Aquestes sessions tindran també un caràcter orientatiu, oferint als estudiants la informació que demanin per situar-se millor en les fases successives del seu procés de formació (en el cas de la primera sessió) i per poder-los orientar en els processos finals del curs i en els camins de futur que poden obrir, com és el cas del doctorat (en el cas de la segona sessió).  

Al llarg del curs, la coordinació del màster informarà de diferents actes, activitats, cursos, beques, que poden ser d’interès pels estudiants.  

 

d) Orientació relacionada amb el TFM  

El fet que sigui l’estudiant qui triï el seu projecte, així com el professorat tutor del seu TFM, exigeix una especial atenció i orientació en tot el procés necessari perquè pugui fer aquestes eleccions amb el millor acompanyament possible. Des de l’equip de coordinació, anualment es prendran les següents accions:  

Informació als estudiants a final del primer trimestre sobre el TFM: plantejament del TFM, decisions que han de prendre (tema del projecte, enfocament de recerca i elecció del seu tutor o tutora). El màster compta amb un document (que es revisa cada curs) en el qual es descriu el plantejament del TFM, les diverses opcions, el procés de tutorització i el d’avaluació.  

Informació sobre el professorat i les seves línies i grups de recerca (a través del web de màster i de l’assignatura del TFM en el Campus Virtual).  

Facilitació de tutories d’orientació per tal de poder anar definint el seu àmbit d’interès, la seva perspectiva de recerca i el professorat tutor. Aquestes tutories seran a demanda, per part dels estudiants, al professorat que considerin. L’equip de coordinació oferirà tutories per qui necessiti una orientació prèvia, per adreçar-los així al professorat més adequat en funció dels seus interessos i necessitats.  

Els estudiants hauran de proporcionar a l’equip de coordinació el nom del seu tutor o tutora. I l’equip de coordinació supervisarà aquest procés, de tal manera que es pugui garantir que tots els estudiants disposaran de professorat tutor. El màster compta amb un document d’orientacions sobre el procés de tutorització adreçat al professorat tutor.  

Amb l’objectiu d’impulsar el procés de decisió dels estudiants i de socialitzar el treball que van preparant, la setmana entre el segon i el tercer trimestre se celebraran unes jornades sobre els TFM en les quals participen les i els estudiants i el professorat del màster. La preparació d’aquestes jornades es fa amb la col·laboració del col·lectiu d’estudiants per tal que s’ajustin a les seves necessitats. També hi col·labora la comissió de coordinació del màster.  

 

e) Fase final del màster  

En el moment de finalització del màster s’atendran, per part de la coordinació, juntament amb secretaria, les consultes administratives dels estudiants amb relació al procés de titulació. I també totes les consultes relatives a la continuació dels seus estudis en un programa de doctorat. Des de l'equip de coordinació s’atendran a aquestes consultes, dirigint als estudiants a contactar amb responsables de programes de doctorat de la Facultat que puguin ser del seu interès. Es proporcionarà també informació de beques i ajudes per la continuïtat del seu procés acadèmic. Es farà una cloenda del curs. 

L’equip de coordinació del PAT està format per l’equip de coordinació del màster, essent la persona responsable del PAT la professora o professor de suport a la coordinació. 

Ambdós faran també les funcions de tutors dels estudiants amb relació al seguiment i atenció dels assumptes acadèmico-administratius, i respecte a l’orientació i assessorament general en els moments claus de: informació general sobre el màster, matriculació, orientació en les línies i grups de recerca, informació sobre el treball final de màster (TFM), i facilitació per a l’elecció dels tutors o tutores del seu TFM. 

Els estudiants comptaran també amb l’assessorament i atenció tutorial del professorat del màster en funció de les diverses necessitats acadèmiques i docents que puguin tenir: a) coordinadors o coordinadores de matèries; b) docents de les diferents assignatures; c) tutores o tutors dels seus TFM. 

Responsable de la coordinació del PAT

Dr. José Luis Medina Moya 

Departament: Didàctica i Organització Educativa 

Contacte: correu

Comparteix-ho: