Universitat de Barcelona

Màster en Educació en Valors i Ciutadania

Accions de suport i d'orientació

L’orientació a l’estudiant és un instrument fonamental des del procés d’admissió al màster. Previ a la formalització de la matrícula, es realitzarà una tutoria individual amb les persones acceptades per garantir l’adequació del seu perfil als objectius i l’organització del màster, i assessorar-les en la planificació de la matrícula (nombre de crèdits i assignatures).

Al llarg del seu procés acadèmic l’estudiant també compta amb la tutoria que es porta a terme des del Pla d'Acció Tutorial (PAT) del Màster pel seguiment, l’atenció i el suport més personalitzat.

El PAT actualment integra una plataforma digital al campus virtual amb un ampli conjunt d'accions i recursos virtuals per complementar aquesta funció de suport i orientació més directa a través de:

a) La difusió d'informació d'interès, vinculada a l’itinerari formatiu: la convocatòria de conferències o assistència a exposicions en el marc del màster; tallers formatius, i proposta d'activitats complementàries (notícies d'interès, iniciatives acadèmiques i formatives afins als temes del màster).

b) La comunicació i el contacte entre els estudiants i la comissió coordinadora del màster

c) El seguiment i l’orientació acadèmica, amb l’accés directe als recursos presentats als tallers presencials pel Treball Final de Màster.

Comparteix-ho: