Universitat de Barcelona

Màster en Educació en Valors i Ciutadania

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: de l'1 de febrer al 30 de juny de 2023.
Resolució: la primera quinzena del mes següent de presentar la sol·licitud.

- Segon període: de l'1 de juliol fins al 4 de setembre de 2023.
Resolució: 8 de setembre.S'obrirà un nou període extraordinari al setembre en el cas que restin places vacants.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Per a l'admissió, valoració i selecció dels candidats es tenen en compte els criteris i mèrits següents, prioritzats segons l'ordre següent:
  • Adequació del perfil acadèmic (40 %): estudis previs en Pedagogia, Psicopedagogia, Educació Social, Magisteri, Filosofia, Antropologia i Història
  • Adequació del perfil professional (40 %): experiència en l'àmbit de l'educació formal i no formal, en la formació de professionals de l'àmbit educatiu i de la salut
  • Nota mitjana de l'expedient acadèmic (10 %)
  • Coneixement instrumental: informàtica, idiomes (8 %)
  • Experiència en àmbits afins a la temàtica del màster (2 %)

Procediment de resolució

La Comissió de Màster valora únicament les sol·licituds que incloguin la documentació requerida (documentació acadèmica, carta de motivació i currículum) i que incorporin el pagament de la taxa de preinscripció. En el termini previst en el calendari de preinscripció, es notificaran les resolucions per correu electrònic o amb la publicació al web.

Matrícula

Del 19 al 25 de juliol de 2023.

Del 12 al 15 de setembre de 2023 (persones que no puguin acreditar la titulació en el primer període matrícula).

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: