Universitat de Barcelona

Màster en Educació en Valors i Ciutadania

Treball final de màster

El TFM és un projecte que implica un exercici integrador de la formació rebuda al llarg de les matèries que conformen el màster. Tot i que hi ha una àmplia diversitat de possibilitats a l’hora de realitzar-lo, cada TFM pot orientar-se cap a la recerca o bé cap a la intervenció.

La forma d'integrar els coneixements, habilitats, actituds i competències, en el primer cas comporta elaborar un projecte de recerca, relacionat amb la línia de recerca del màster (Educació en valors i ciutadania) del programa “Educació i Societat” de la Facultat d’Educació de la UB. Des d'una orientació cap a la intervenció, el TFM consisteix en dissenyar un projecte de millora real en relació a la temàtica del Màster. Ha de ser una contribució pràctica i pot concretar-se en diversos productes: programes d’intervenció, elaboració de materials i recursos, el desenvolupament i l'avaluació d'activitats concretes, etc.

El treball es realitza de manera autònoma i individual amb la direcció i supervisió d’un professor/a de la Universitat que orientarà, farà el seguiment, avaluarà el procés i autoritzarà la defensa del TFM. A més de la tutorització individual, el professorat responsable de la docència del TFM realitzarà un seguiment i orientació acadèmica dels estudiants per realitzar el TFM a través de tallers presencials i de caràcter obligatori per aprofundir sobre temes monogràfics.

L’avaluació té lloc mitjançant la presentació i defensa oral i pública del treball realitzat, davant una comissió avaluadora.

Per aconseguir una avaluació satisfactòria del TFM cal:

a) Obtenir una avaluació positiva del treball autònom i individual d'investigació i/o d'intervenció. Es tracta d'un treball realitzat per l'estudiant i qualificat pel tutor/a, la ponderació del qual en la nota final del TFM és del 60%.

b) Obtenir una avaluació positiva en la prova oral (l'acte de presentació pública i defensa del mateix) davant la comissió avaluadora corresponent. Aquest segon producte tindrà un valor del 40% de la nota final del TFM.

La nota final del TFM sortirà de la suma de les dues qualificacions ponderades.

Catàleg de TFM

- MU Educació en Valors i Ciutadania: Llistat de TFM_Curs 2020-2021

- MU Educació en Valors i Ciutadania: Llistat de TFM_Curs 2019-2020

Normativa de TFM de la Facultat d'Educació

Comparteix-ho: