Comissió de qualitat

Són funcions de la Comissió de Qualitat:

 • Elaborar i mantenir actualitzat el document de política i objectius de qualitat del centre,
 • Elaborar, aprovar i revisar el sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) del centre,
 • Elaborar i mantenir actualitzat el mapa de processos relacionats amb el desenvolupament de la docència,
 • Donar suport i garantir la qualitat a tots els processos implicats en el marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) d'acord amb la legislació vigent,
 • Informar les memòries de Verificació, els informes de Seguiment, les propostes de Modificació i els autoinformes d'Acreditació de tots els ensenyaments de grau i màster universitari del Centre,
 • Elaborar i revisar els procediments específics de qualitat del centre per a cada procés identificat i vetllar per a la seva implantació real i efectiva,
 • Facilitar i garantir la recollida de les evidències necessàries per als diversos processos d'avaluació, certificació i acreditació en què es vegi implicat el centre,
 • Facilitar i garantir la recollida i l'anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions del centre i per al retiment de comptes,
 • Facilitar i garantir la publicació i l'accés a la informació pública d'interès per als diferents col·lectius de la comunitat universitària i la societat.
 • Membres

  Dra. Meritxell Blasco Orellana, Vicedegana de Qualitat

  Dra. Ana Moya Gutiérrez,Vicedegana d’Ordenació Acadèmica (Presidenta)

  Dr. Joan G. Burguera Serra, Vicedegà de Professorat i Comunicació

  Dra. M. Pilar Perea Sabater, Cap d’Estudis de Filologia i coordinadora de l’ensenyament de grau Llengües i Literatures Modernes

  Dr. Juan José Caballero, Cap d’Estudis de Comunicació i Indústries Culturals

  Dra. M. Luz Celaya, delegada del degà per a la Qualitat dels ensenyaments

  Dra. Cristina Alsina, coordinadora de màster universitari

  Dra. Raquel Velázquez, coordinador de màster universitari

  Dra. Mar Forment, coordinadora de màster universitari

  Dra. Marta Sancho, coordinadora de màster universitari

  Dr. Sergi Grau, coordinador de màster universitari

  Dr. Àlex Matas, coordinador de màster universitari

  Dra. Imma Miralpeix, coordinadora de màster universitari

  Dra. Clàucia Pons, coordinador de màster universitari

  Dra. Anna Tarragó, coordinadora de màster universitari

  Dra. Lourdes Romera, coordinadora de diversos graus

  Dra. Natalia Judith Laso, coordinadora de diversos graus

  Dra. Blanca Ripoll, coordinadora de diversos graus

  Dra. Annalisa Mirizio, coordinadora de diversos graus

  Sra. Rocío Molina, Administradora de centre

  Sra. Laura Vara Aznar, Cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat

  Sr. Iker Pascual (Roll & Bars), estudiant

  Sra. Gisela Santero (Ass. de Lletres & Fem-la Pública), estudiant

  Sra. Ainara Hervás, estudiant

Comparteix-ho: