Universitat de Barcelona

Grau d'Estudis Francesos (pla antic) (en extinció)

Reconeixement de crèdits

L'alumne de grau pot sol·licitar el reconeixement de crèdits per a la titulació que està cursant, és a dir, l'acceptació, per part de la UB, de la formació o de l'experiència professional contemplades a la Normativa de Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Ensenyaments Oficials de Grau de la Universitat de Barcelona.

La sol·licitud s'haurà de lliurar a la SED (Secretaria d'Estudiants i Docència) de la Facultat durant el curs acadèmic i acompanyada de la següent documentació:

  • fotocòpia del DNI
  • sol·licitud de transferència i reconeixement de crèdits
  • certificat acadèmic on constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda en els estudis d'origen, així com la informació dels estudis que van donar accés a la Universitat (expedient acadèmic en el cas d'alumnes de la UB )
  • programes de les assignatures cursades, degudament segellats pel centre corresponent
  • fotocòpia del pla d'estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent
  • en cas que no consti en el certificat acadèmic, fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa que va donar accés a la Universitat
  • abonament de les taxes per a l'estudi de la sol·licitud de transferència i reconeixement.

Els crèdits que la resolució consideri reconeguts, sempre d'acord amb la normativa esmentada amb anterioritat, hauran de ser matriculats per l'alumne amb posterioritat, per tal que quedin incorporats al seu expedient i computin per a l'obtenció de la titulació per a la qual han estat reconeguts.

 

Transferència de crèdits

La transferència de crèdits consisteix en la inclusió en l'expedient acadèmic de l'estudiant dels crèdits obtinguts en estudis oficials cursats amb anterioritat que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial. En el cas d'estudiants d'una altra universitat, la transferència de crèdits implica el pagament del trasllat d'expedient de la universitat de origen. No procedeix la transferència de crèdits si l'estudiant manifesta la voluntat d'alternar o simultaniejar els estudis.

La sol·licitud s'ha de presentar a la Secretaria de la Facultat, acompanyada de la documentació requerida al formulari.

 

Comparteix-ho: