Universitat de Barcelona

Grau en Filosofia

Organització i metodologia docent

La docència de l'ensenyament és de caràcter presencial. L'ensenyament s'estructura per semestres i, de forma general, les assignatures s'organitzen en activitats presencials, activitats de treball dirigit i activitats de treball autònom.

Les sessions presencials consisteixen en l'exposició per part del professor i el debat amb els estudiants sobre els continguts de la matèria i sobre els problemes derivats de la seva concepció teòrica i de la seva aplicació pràctica.

Les activitats dirigides persegueixen el desenvolupament d'activitats per part de l'alumnat. El Pla Docent de cada assignatura és el document que recull tant els continguts, com les metodologies d'ensenyament i aprenentatge i els sistemes d'avaluació.

De les assignatures bàsiques, Problemes Filosòfics I, II i III es consideren assignatures de formació estratègica pel seu caràcter metodològic i problemàtic. Els seus plans docents estan dissenyats coordinadament i disposen d'una normativa pròpia. Normativa de l'assignatura Problemes Filosòfics.

De les assignatures obligatòries, el Treball Fi de Grau  acredita l'adquisició i desenvolupament de les competències del grau de Filosofia. La normativa de l'assignatura Treball Fi de Grau defineix el seu espai dins de la titulació de grau. Normativa Treball Fi de Grau.
 

Comparteix-ho: