Associacions i activitats dels estudiants

Sol·licitud de proposta d’activitat

Normativa Reguladora de les Activitats d'Estudiants a la Facultat de Filosofia

  1. Els alumnes de la Facultat de Filosofia poden proposar a aquesta, entre altres actuacions, la realització d’activitats, cursos i/o tallers gratuïts adreçats a la totalitat de l’alumnat.
  2. Les sol·licituds, en imprès normalitzat, s’adreçaran al deganat de la Facultat i es podran presentar en qualsevol registre de la Universitat de Barcelona.
  3. Aquestes iniciatives seran susceptibles de rebre tres tipus d’ajut per part de la Facultat: 1) la cessió d’un espai per la realització de l’activitat; 2) el recolzament institucional, i 3) excepcionalment algun suport econòmic.
  4. L’acceptació o no de l’actuació per part de la Facultat quedarà condicionat a l’aportació, per part dels estudiants sol·licitants, dels indicis de qualitat de l’activitat (currículum dels participants, programació, etc.).
  5. En la difusió i/o acreditació de l’activitat es farà constar que es tracta d’una activitat dels estudiants.
  6. En cap cas aquestes activitats no tindran consideració acadèmica de cursos o activitats susceptibles de ser convalidades per crèdits.
  7. S’obriran dos terminis per fer les sol·licituds durant el curs acadèmic, un a l’octubre i l’altre al març.
  8. La Comissió de dinamització lingüística i cultural realitzarà l’informe valoratiu de l’activitat i recomanarà el grau de recolzament per part de la Facultat en funció del qual el Degà/ana donarà o no el seu vistiplau a l’activitat.

 

Sol·licitud espai per a activitats dels estudiants

Formulari de sol·licitud d'espai

Els estudiants que hagin de dur a terme el Congrés del TFG poden demanar un ajut econòmic per a la seva realització mitjançant l'imprès de sol·licitud per a activitats dirigit al Degà/ana de la Facultat. Aquesta sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'un pressupost detallat de despeses. Ambdós documents es podran presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Filosofia que durà a terme el corresponent registre i donarà trasllat dels mateixos a l'òrgan competent.

El Degà/ana de la Facultat autoritzarà, si s'escau, un import màxim per a cadascun dels grups del Treball de Fi de Grau. Des de la Secretaria de Filosofia s'informarà els estudiants de l'import autoritzat, procediment a seguir i altra documentació addicional que es requereixi.

 

Associacions d'estudiants amb representació als òrgans de govern de la Facultat de Filosofia (eleccions de maig 2021).

Assemblea d'Estudiants de Filosofia

Correu de l'Assemblea

Pàgina Facebook

Renovar Filosofia

Web Renovar Filosofia

Youtube Renovar Filosofia

Instagram Renovar Filosofia

Twitter Renovar Filosofia

Facebook Renovar Filosofia

Email Renovar Filosofia

FNEC (Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya)

Web FNEC

Instagram FNEC

Twitter FNEC

Comparteix-ho: