Lloguer d'espais

La Facultat de Filosofia disposa d’espais a les seves instal·lacions per dur a terme actes i activitats. Es disposa d’una normativa d’ús que regula el seu funcionament.

Cal consultar prèviament disponibilitat en les dates sol·licitades, indicant les característiques de l'espai que es necessita (tipus, capacitat, necessitats específiques, etc.). Si es desitja, es pot sol·licitar la visita de les instal·lacions abans de fer la reserva.

 • Persona de contacte: José Vicente Olivera González
 • 34 037 705 (37705)
 • 934 029 075 (fax)
 • reservasfgh@ub.edu
   

L'Administració de Centre s'encarregarà de donar resposta escrita a totes les demandes, confirmar l'efectivitat de la reserva i informar sobre les despeses que s'han d'abonar. La reserva d'espais en ferm està condicionada a la disponibilitat que hi hagi, d'acord amb el calendari i l'horari. En qualsevol cas, sempre es donarà prioritat als actes de caràcter institucional i acadèmic organitzats per la mateixa Universitat i les seves unitats, davant les demandes d'institucions i entitats alienes a la comunitat universitària.

L'usuari no realitzarà cap obra ni instal·lació en els espais objecte de la cessió d'ús temporal, ni efectuarà cap canvi en les estructures de les instal·lacions, excepte que hi hagi autorització expressa i per escrit.

Es respectarà en tot moment l'ornamentació de la UB, sense afegir-hi o suprimir-hi res sense prèvia autorització expressa i escrita.

La senyalització de l'acte concret que es dugui a terme serà a compte del sol·licitant.

L'usuari es compromet a mantenir en bon estat els espais objecte de cessió.

L'usuari no cedirà l'ús a terceres persones sense autorització expressa i escrita.

A la finalització del permís, sigui per expiració del termini o per revocació, s'hauran de deixar lliures, vacus i expedits els espais objecte del present permís d'ocupació temporal, i retornar-se els espais en el mateix estat en què van ser lliurats.

Els desperfectes o avaries que s'hagin causat a les instal·lacions objecte del present permís hauran de ser reparades a càrrec de l'usuari.

L’usuari es compromet a actuar conforme la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene, i especialment la que es refereix a la capacitat màxima de les sales, sortides d’emergència i mesures contra incendis, assumint la plena responsabilitat pels incompliments que d’aquestes normatives pogués fer.

L’usuari seguirà en tot moment les instruccions que al respecte pugui donar el personal de la UB en matèria de seguretat.

En cap cas es poden introduir als espais materials perillosos, explosius, inflamables o insalubres, i tampoc objectes que bloquegin o dificultin les sortides i els accessos a les sales.

L’usuari es compromet a vetllar pel compliment de les normes de seguretat per part dels assistents a l’acte.

El control d’accés dels assistents anirà a càrrec de l’usuari.

En cas que en l’acte estigui prevista la presència d’autoritats, es comunicarà immediatament a la UB per tal de prendre les mesures de seguretat oportunes, sense perjudici de les que hagi d’adoptar el mateix usuari.

Llevat que el rector ho autoritzi de forma expressa, el present permís d’ocupació temporal no comporta autorització per a utilitzar el logotip de la UB en el material promocional de l’acte.

La UB queda lliure de tota responsabilitat per la pèrdua de material, furs o robatoris que es puguin produir en els espais objecte del permís.

La UB queda al marge i totalment exonerada de tota responsabilitat en quant al contingut o manifestacions que es puguin fer durant la celebració de l’acte, podent en cas de considerar-ho necessari, exigir a l’usuari que manifesti públicament la desvinculació de la UB al respecte. 

L’usuari disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi en quantia suficient els possibles danys materials o personals que pugui ocasionar a la UB, a membres de la comunitat universitària o a tercers.

En el  cas que l’usuari utilitzi els equips de traducció simultània es podrà demanar a l’usuari que dipositi una garantia que respondrà de les pèrdues o desperfectes que puguin esdevenir durant el desenvolupament de l’acte. Aquesta garantia serà dipositada a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració i serà retornada un cop finalitzat el termini de duració del permís sempre que no hagi hagut que ser executada.

Per la cessió temporal d'ús de les diverses instal·lacions de les Facultats de Filosofia i de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, s'apliquen les tarifes següents:

 

Espai

Tarifes

 

½ dia - €

1 dia - €

Aula Magna

1.205

2200

Sala Jane Addams

681

1256

Sala de Juntes 376 714

Aula tipus B - (80 a 100 persones)

338

601

Aula tipus C - (50 a 80 persones)

300

510

Aula tipus D - (24 a 50 persones)

171

300

Aules d'Informàtica (24 equips)

135,34 euros/hora

Vestíbuls (per m² ocupat)

22,22

43,43

 

Tarifes de personal

 • Matí o tarda de dies laborals:
 1. ½ Jornada d'un laboral grup IV - 131 €
 2. ½ Jornada d'un laboral grup III/II - 159 €
 • Serveis nocturns i dissabtes o festius:
 1. ½ Jornada d'un laboral grup IV - 150 €
 2. ½ Jornada d'un laboral grup III/II - 179 €

 

*Aquestes tarifes no inclouen IVA, despeses dels serveis de neteja i manteniment.

Comparteix-ho: