Documents acadèmics

Son els documents on consten totes les assignatures superades i les matriculades en el curs actual encara que es trobin pendents de qualificació

  • EXPEDIENT ACADÈMIC (a efectes interns de la UB, trasllat dins la pròpia UB o sol·licitud de beques) és gratuït.
  • CERTIFICAT PERSONAL (per currículums, convocatòries d'oposicions, concursos, convalidacions, reconeixements, universitats estrangeres) s'ha d'abonar la taxa d'expedició.
  • CERTIFICAT ACADÈMIC OFICIAL (a efectes de trasllat d'expedient fora de la UB) s'ha d'abonar la taxa d'expedició. És un document que dóna fe de les dades relatives a un ensenyament que l’estudiant està cursant o ha cursar. El signa el secretaria del centre, del degà i el cap de secretaria. Serveix per poder continuar els estudis en una altra universitat i el tramet directament la UB a la universitat de destinació una vegada l’interessat l’ha demanat i abonat. Per expedir-lo, caldrà tramitar la petició, abonar la taxa que estableix el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya (MonUB > Menú personal > Sol•licitud de documents acadèmics) i presentar l’acceptació que emet la universitat de destinació en la secretaria del centre d’origen).

 

Els alumnes de graus i llicenciatures (a partir del pla de 1992) han de sol·licitar l'expedició de documentació des del teu espai personal (MonUB > Menú personal > Sol·licitud de documents acadèmics).

Per a estudis anteriors a 1992 la sol·licitud s’ha de presentar en la secretaria. La persona interessada podrà recollir el document en la secretaria passats 3 dies hàbils des del moment de la sol·licitud. Si no es pot recollir personalment, es podrà autoritzar per escrit a una altra persona, en aquest cas, haurà de dur l'autorització, el seu DNI i la fotocòpia del DNI de la persona interessada. Es podrà abonar la taxa mitjançant targeta o en efectiu a la entitat bancària.

Comparteix-ho: