Menció Internacional

Menció Internacional

Què cal fer per obtenir la Menció Internacional?

– Una estada mínima de 3 mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyament superior o en un centre de recerca de prestigi, en què hagi desenvolupat activitats formatives o activitats de recerca vinculades al pla de recerca que està elaborant.

– Una part de la tesi, almenys el resum i les conclusions, s’hagi redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, distinta de qualsevol de les llengües oficials d’Espanya. El compliment d’aquest requisit s’acredita mitjançant un certificat emès pel president/a del tribunal de la tesi doctoral.

– Que un mínim de dos experts doctors que pertanyin a alguna institució d’educació superior o institut de recerca no espanyol hagi informat de la tesi, s’acreditarà mitjançant la presentació de dos informes favorables de dos experts sobre la tesi prèviament a la defensa.

– Que, almenys, un expert que pertanyi a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació de recerca no espanyol, amb el títol de doctor/a, i diferent del responsable de l’estada, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi.

– En un termini màxim de 3 mesos a comptar de l’endemà de la data de defensa de la tesi doctoral, el doctorand/a pot demanar la concessió de la menció de doctor internacional, adjuntant la documentació acreditativa a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, la qual resol la concessió.

 Document de Sol·licitud Menció Internacional

Share: