Història

La primera Escola d’Infermeria al nostre país es crea l’any 1896, i a la secretaria de l’actual Facultat d'Infermeria de la UB hi ha llibres d’actes dels estudis d’Infermeria des del curs acadèmic 1928-1929.

L’any 1952 s’unifiquen els estudis que hi havia de practicant, infermera i llevadora amb la denominació d’Ajudant Tècnic Sanitari (ATS).

L’inici de l’Escola d’Infermeria es remunta a l’any 1977, quan a partir del Reial decret 2128/1977 els estudis d’Infermeria, impartits fins llavors a l’Escola d’Ajudants Tècnics Sanitaris de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, es converteixen en una diplomatura universitària. A partir d’aquí, l’Escola Universitària d’Infermeria esdevé, de manera directa, un centre que forma part de l’estructura bàsica de la Universitat.

D’aleshores ençà, l’Escola estableix la plantilla del professorat atenent als requeriments universitaris i es creen dos departaments: Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil, i Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica.

En el curs acadèmic 1988-1989, l’ensenyament inicia una oferta de diplomes de postgrau: màsters, postgraus i cursos d’extensió universitària (com a títols propis) que cobreixen les necessitats de formació continuada que necessiten aquests professionals. Actualment, el programa està consolidat i s’hi afegeixen nous estudiants a cada curs acadèmic. També, per millorar la formació dels estudiants de la titulació, els anys 1990, 1993 i 1999 es produeixen diferents reformes en els plans d’estudis. En aquesta línia de millora continuada, l’any 1996, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) avalua la qualitat de l’ensenyament superior de la titulació d’Infermeria en el marc del Pla de qualitat de la UB. Posteriorment, l’any 2003, el pla d’estudis se sotmet a un nou procés d’avaluació interna.

En el curs 2007-2008, l’Escola d’Infermeria treballa en l’elaboració del Pla estratègic del centre per identificar fortaleses i debilitats així com les oportunitats i amenaces externes. A més, es detallen la missió, els valors i la visió del centre. A partir del 2009, el grau en Infermeria de la UB passa per un procés de verificació i el 2015 es presenta un nou autoinforme amb acreditació favorable de l’AQU. Així, s’elabora el Pla d’actuació del centre mitjançant l’establiment de línies estratègiques. L’any 2007 l’ensenyament s’incorpora a l’EEES i convergeixen les estructures docents amb les predominants a Europa.

El curs acadèmic 2009-2010 es comença a impartir el programa de doctorat en Ciències Infermeres, que en el curs acadèmic 2014-2015 canvia la denominació a programa de doctorat en Infermeria i Salut.

El curs acadèmic 2010-2011 es posa en marxa el primer màster universitari de l’Escola: Màster en Lideratge i Gestió dels Serveis d’Infermeria.

El curs acadèmic 2015-2016 s’inicia el segon màster universitari de l’Escola: Màster en Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres.

El curs acadèmic 2016-2017 s’ofereix el tercer màster universitari de l’Escola: Infermeria de Pràctica Clínica Avançada

Durant el curs acadèmic 2016-2017, s’impulsa una reforma d’estructures de la Universitat, entre les quals l’Escola Universitària d’Infermeria passa a ser la Unitat de Formació i Recerca d’Infermeria integrada en la nova Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Finalment, el 24 d’abril de 2023 es publica al DOGC la resolució REU/1303/2023, de 13 d’abril, per la qual es crea amb efectes des del curs 2023-2024, la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Barcelona, erigint-se com un centre de ple dret dintre de la Universitat.

És per tot això, que l’actual Facultat d'Infermeria (antiga Escola d'Infermeria), sempre ha tingut una visió a llarg termini i de millora continuada que ha contribuït a una formació de qualitat reconeguda en els rànquings nacionals i internacionals, i també al desenvolupament social, cultural, econòmic i territorial.

Comparteix-ho: