Missió, visió i valors

Missió

La Facultat d’Infermeria s’orienta a la formació de futurs professionals com a referents en la gestió de la salut, amb pensament crític i reflexiu, amb capacitat d’aprenentatge, exercici professional autònom i resolució de problemes, i que a més apliquin els principis científics, humanístics i ètics tenint en compte els principis fonamentals de les persones i el treball multidisciplinari, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats i els requisits sanitaris i socials.

Un dels nostres objectius principals és l’atenció total i global de la persona i del seu entorn i família, tenint en compte no tan sols els aspectes directament vinculats a la salut, sinó també l’enfocament holístic, que integra els múltiples aspectes que envolten la persona i hi que interactuen.

La Facultat d’Infermeria té com a finalitat desenvolupar, entre d’altres, quatre funcions fonamentals:

 • Docència: té com a objectiu la formació de l’alumnat de grau, màster universitari i doctorat, tant en els aspectes teòrics com pràctics, adaptant els ensenyaments a les actuals necessitats socioeconòmiques i sanitàries del país. També té com a fi formar els titulats en el compliment de les tasques específiques dins dels diferents àmbits sanitaris.
 • Recerca: promoure la recerca en l’àmbit de la salut i en les cures infermeres per fomentar el desenvolupament científic, tècnic i humà dels seus professionals. Així mateix, té l’objectiu de contribuir a la innovació, transferència i divulgació científica del coneixement, per tal d’aportar a la societat la millor evidència científica disponible en el camp de les cures infermeres.
 • Formació continuada: oferir cursos de formació permanent especialitzada, que vinculin els professionals amb el concepte aprenentatge permanent al llarg de la vida, aspecte imprescindible per mantenir la qualitat i el creixement professional.
 • Extensió cultural/interacció social: acomplir projectes i col·laboracions amb la comunitat, i amb associacions i institucions sanitàries i educatives, de manera que es reflecteixi la missió de servei que té la universitat cap a la societat.

 

Visió

 • La Facultat vol ser un centre d’excel·lència i de referència en la formació d’infermeres i infermers, creant sinergies entre els àmbits acadèmic, investigador i assistencial, així com amb els diferents organismes, institucions o associacions professionals i de la societat.
 • També vol ser un model docent i educatiu caracteritzat per la formació teòrica i pràctica amb metodologies docents innovadores, i per la proximitat amb l’alumnat, amb interconnexió entre la docència, la recerca i la formació permanent, i amb una qualitat i una transferència del coneixement que contribueixin en la millora del sistema de salut, de les persones i de la societat. És a dir, formar professionals d’infermeria amb un alt grau de competència i èxit professional.

 

Valors

 • Promoure l’excel·lència del professorat i l’alumnat per assolir els nivells més alts de qualitat en l’àmbit tant acadèmic com investigador i aplicar-los en benefici de la societat, per situar-se com a capdavantera en el seu àmbit.
 • Fomentar la formació continuada, perquè infermeres i infermers ampliïn i actualitzin els coneixements, la qual cosa els permetrà assolir els canvis i els reptes del seu entorn.
 • Garantir el compliment dels principis constitucionals fonamentals, especialment els d’integritat, igualtat, inclusió, llibertat, respecte, tolerància, seguretat i intimitat.
 • Formació integral de l’alumnat, en l’excel·lència acadèmica, professional, de recerca i innovació, i personal. Persones compromeses, que respectin els valors ètics, que siguin empàtiques i amb els valors que requereix la professió infermera.
 • Responsabilitat, col·laboració, compromís, respecte i solidaritat institucional vers la mateixa universitat, amb les institucions sanitàries, associacions i organismes autonòmics i estatals i, per descomptat, responsabilitat, col·laboració, compromís, respecte i solidaritat amb la societat.

 

Comparteix-ho: