Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres

Si necessiteu un justificant d'assistència a examen, el podeu sol·licitar al Punt d'Informació, a la Secretaria d'Estudiants i Docència o descarregar-lo d'aquesta pàgina. El justificant l'haurà de signar el professor/a responsable de l'assignatura i portar el segell de la Facultat. 

L'alumnat que tingui tots els crèdits superats podrà iniciar el tràmit de sol.licitud del títol de màster a través del seu espai personal a: MónUB>Serveis Personals>Sol·licitud de Títol Oficial de Màster

 

Prèviament a l'inici del tràmit rebrà un correu electrònic on se li indicarà que està en disposició de sol·licitar el títol.

D'acord amb la Normativa per a l'atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments oficials de màster de la Universitat de Barcelona, cada curs acadèmic es poden atorgar premis extraordinaris per als diferents ensenyaments oficials de màster que imparteix la Universitat de Barcelona.

 

Requisits

Opten al premi extraordinari els estudiants que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què s'atorga el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0, calculada segons la normativa vigent a cada moment.

El nombre total de premis extraordinaris que es poden concedir per a cada ensenyament és d'un premi cada 15 estudiants o fracció de 15 que hi opten, segons els criteris establerts anteriorment.

 

Procediment

Els centres han d'obrir la convocatòria per sol·licitar el premi extraordinari abans del dia 30 de novembre de cada any. Un cop la comissió ha fet les valoracions corresponents, el degà o degana ha de lliurar la proposta de concessió a la Secretaria General abans del dia 31 de març perquè la tramiti davant el Consell de Govern.

 

Convocatòria premi extraordinari de màster curs 2022-23

Model sol·licitud

Termini per a la presentació: del 14 de novembre de 2023 a 22 de gener de 2024

Lloc de presentació: a través d'instància genèrica adreçada a la Secretaria de la Facultat (codi PR274) o presencialment a la Secretaria de la Facultat d'Infermeria, sol·licitant cita prèvia.

Els estudiants que tinguin pendents d'aprovar, a principi de curs, un 10% o menys dels crèdits totals necessaris per obtenir la titulació, poden sol·licitar, en el termini establert, fer la matrícula de fi de carrera de les assignatures que li queden pendents de superar, fet que implica l'obtenció d'una convocatòria extra d'aquestes assignatures.

Sol·licitud de matrícula de fi de carrera

  • Modificacions amb regularització econòmica:
    Els estudiants poden sol·licitar la supressió, el canvi o l’addició d’assignatures a la matrícula ja efectuada. Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i la Universitat abonarà a l’estudiant la diferència que es pugui produir a favor seu.
    Termini: 7 dies naturals des de la formalització de la matrícula, durant els quals els alumnes podran modificar assignatures de primer o de segon semestre, amb la regularització de rebuts que correspongui.

 

  • Modificacions sense devolució de l’import:  consulteu en aquest enllaç.

Anul·lació de matrícula extemporània

Les condicions i els terminis per modificar i anul·lar les matrícules ja efectuades es regulen a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de cada curs acadèmic.

- Sol·licitud d'anul·lació total de matrícula (dins de termini)

- Sol·licitud d'anul·lació per casos greus i excepcionals (fora de termini)

Normativa de Permanència de la Universitat de Barcelona per als estudiants que cursen  Graus i Màsters Universitaris

 

Autorització per continuar estudis per incompliment de normativa

L’estudiant de màster universitari pot matricular entre un mínim de 20 crèdits (excepte si n’hi resten menys per finalitzar el màster) i un màxim de 60.

 

Els estudiants que matriculen entre 20 i 48 crèdits segueixen un itinerari a temps parcial, i els que en matriculen a partir de 49 segueixen un itinerari a temps complet.

 

El segon any consecutiu en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels crèdits matriculats no podrà romandre en el màster.

 

 

Per poder continuar els estudis ha d'adreçar una sollicitud a la Degana del centre.

El termini per a sol·licitar la permanència al màster per al curs 2024-25 és de l’1 de juny a 15 de setembre, a través d’aquest enllaç. 

 

Readmissió després de dos anys acadèmics consecutius sense matrícula

Es considera que un estudiant ha abandonat un màster universitari quan han transcorregut dos anys acadèmics consecutius sense que s’hagi matriculat.


Si ha abandonat l’ensenyament havent superat algun crèdit, pot sol∙licitar la readmissió al deganat qui, en el cas dels màsters universitaris, sol∙licitarà informe previ a la resolució a la comissió de coordinació del màster.

 

En la sol·licitud caldrà exposar els motius pels quals es sol·licita la readmissió i, a poder ser, justificats documentalment.

El termini per a sol·licitar la readmissió per abandonament de grau  és de l'1 al 30 de juny, a través d’aquest enllaç.