Rols i funcions

La gestió de les aules d’informàtica involucra actors que tenen dependència directa de dos àmbits: els Centres i Facultats d’una banda, i l’Àrea TIC d’altra.

Els diferents actors que hi participen tenen tasques pròpies però tots comparteixen la responsabilitat de vetllar per la utilització de programari legal a les aules.

 • Detectar necessitats de les aules d’informàtica juntament amb l'administració de centre i proposar l’adquisició de programari i maquinari.
 • Establir juntament amb l’administració de centre les polítiques d’utilització de les aules.
 • Establir juntament amb l’administració de centre la política de reserva de les aules d’acord amb el que determini els òrgans de govern del centre.

 • Vetllar per l’aplicació de la normativa de seguretat de les aules
 • Vetllar pel manteniment dels locals de les aules.
 • Establir junt amb els equips deganals, les polítiques d’utilització i reserva de les aules.
 • Detectar necessitats de les aules d’informàtica juntament amb el Coordinador/Comissió d'Informàtica i proposar l’adquisició de programari i maquinari.
 • Dirigir i coordinar l’activitat dels tècnics d’Audiovisuals.

 • Mantenir els equipaments audiovisuals de les aules d’informàtica: canons de projecció, dispositius de multiplexació de senyal i equipaments de so.
 • Resoldre les incidències dels equipaments esmentats al paràgraf anterior, en coordinació si s’escau amb el tècnic de zona.

 • Instal·lar i configurar el maquinari i programari de les aules d’informàtica, segons les necessitats de la docència definides pels centres.Instal·lar i configurar el  maquinari accessori dels ordinadors.
 • Mantenir l’inventari de hardware i software instal·lat a les aules.
 • Gestionar les avaries de maquinari dels equipaments de les aules.
 • Definir els protocols de manteniment dels equipaments.
 • Planificar les instal·lacions de programari.