Universitat de Barcelona

Grau d'Infermeria

Pla d'acció tutorial

Introducció

El Pla d'Acció Tutorial (PAT) d'Infermeria és una iniciativa que té com a funció principal donar un suport personalitzat a l’estudiant durant tot el Grau. Està configurat per diferents activitats per tal d’informar, guiar i orientar a l’estudiant en tot moment, des del procés de transició i adaptació de l’estudiant a la Universitat fins a la finalització del Grau, preparant la seva incorporació al món professional.

El PAT d’Infermeria s’ha plantejat d’acord amb les normatives i directrius publicades al BOE i les aprovades pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona (UB) que s’anomenen a continuació:

 • Estatut de l’Estudiant Universitari, aprovat per RD 1791/2010, de 30 de desembre.
 • Ordenació dels ensenyaments universitaris oficials RD1393/2007, de 29 d’octubre.
 • Projecte institucional de política Docent a la Universitat de Barcelona (Consell de Govern de la UB, de 6 de juliol de 2006)
 •  Informació, orientació i suport a l’estudiant: acció tutorial a la Universitat de Barcelona (Consell de Govern de la UB, de 5 de juliol de 2007).

La incorporació de la tutoria com a funció docent és un procés bàsic en el marc de l’espai europeu d’educació superior. Es tracta d’una eina dirigida a l’increment de la qualitat docent que ofereix un suport en el desenvolupament integral de l’estudiant. L’acció tutorial consisteix en l’acompanyament de l’estudiant per a guiar‐lo i aconsellar‐lo en el seu procés d’aprenentatge, tot ajudant‐lo en la presa de decisions, en la millora del seu rendiment acadèmic i en la millora de les seves expectatives professionals.

En el marc d’intervenció formativa, les principals funcions son:

 • Intentar resoldre els problemes d’adaptació a la Universitat.
 • Fer un seguiment del rendiment acadèmic dels estudiants tutoritzats que ho demanin assessorant l’alumnat en la configuració de l’itinerari curricular més adequat a la seva situació personal.
 • Facilitar informació per assolir un millor rendiment acadèmic.

En el marc d’accions d’orientació, les principals funcions son:

 • Orientar l’estudiant sobre el seu futur professional, en funció de les seves capacitats, habilitats  i preferències.
Oferir informació sobre activitats infermeres que tenen lloc en el nostre centre i que puguin ser-li d’utilitat per a la seva formació professional.

Infermeria-Campus Bellvitge

Coordinació: María Rosa Rozas García. Cap d’estudis rrozas@ub.edu

 • 1r curs

José Antonio Sarria Guerrero, Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica, j.a.sarriaguerrero@ub.edu

Laura de la Cueva, Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica, lauradelacueva@ub.edu

 • 2n curs

Marta Raurell Torreda, Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica, mraurell@ub.edu.

Ana Belén Fernández Cervilla, Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica,  abfernandez@ub.edu 

 • 3r curs

Carmen Moreno Arroyo, Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica, carmenmoreno@ub.edu

Raül Sancho Agredano, Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil, rsancho@ub.edu

 • 4rt curs

Amparo del Pino Gutierrez, Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil, adelpino@ub.edu

María Ángeles Saz Roy, Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil, masazroy@ub.ed

 

Infermeria-Campus Clínic

Coordinació: Núria Fabrellas Padrés. Coordinadora del Campus Clínic, nfabrellas@ub.edu

Les tutories individuals les realitzen els tutors de cada curs i la cap d’estudis segons la consulta afecti de forma especifica a una matèria, a l’organització del curs o sigui de tipus més general en la formació.

1. Accions prèvies a l’ingrés de l’estudiant:

 • Saló de l’ensenyament, activitat organitzada pel Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) de la UB i l’Ensenyament hi participa amb estudiants voluntaris.
 • Jornada de Portes Obertes, que inclou:
  • Una sessió informativa general, a l’aula.
  • Una visita guiada, amb l’ajuda d’estudiants de dels darrers cursos, a la facultat (biblioteca, laboratoris d’habilitats clíniques i d’activitats aula simulació etc.).

2. Accions en la fase inicial del estudis universitaris:

 • Sessió d’acollida a l’aula coincidint amb el primer dia de classe.
 • Tutories individuals que ofereixen atenció personalitzada a l’estudiant.

3. Accions durant el desenvolupament del estudis universitaris:

 • Atenció personalitzada a l’estudiant.
 • Tutories dels professors coordinadors de curs i Cap d’Estudis amb els representants dels estudiants per tractar aspectes del funcionament del curs.
 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat de la UB (Erasmus, SICUE).
 • Sessions informatives de pas de curs sobre l’itinerari curricular amb informació d’assignatures optatives, de practiques clíniques (2n, 3r i 4rt curs) i desenvolupament del Treball de Fi de Grau (4rt curs).

4. Accions en la fase final dels estudis:

 • Atenció personalitzada a l’estudiant.
 • Sessions informatives, organitzades pel centre, sobre els estudis de postgrau i de formació continuada.
 • Sessions informatives sobre les sortides professionals, organitzades pel SAE.

5. Accions adreçades a donar suport a l’alumnat amb perfils específics: les realitza la cap d’estudis i van essencialment dirigides als alumnes amb:

 • Necessitats especials d’acord amb el protocol de la UB d’atenció a l’alumnat amb discapacitats.
 • Reconeixement i orientació d’esportistes d’elit i d’alt rendiment.
 • Accés concedit per trasllat d’expedient.
 • Accés per les vies de majors de 25, 40 i 45 anys.
 • Accés amb estudis universitaris previs.

El pla detallat acordat pel consell d’estudis tan del Campus Bellvitge com del Campus Clínic es pot consultar a través del campus virtual, on es disposa d’espais informatius i de comunicació entre els tutors i l’estudiant i de fòrums de comunicació entre els estudiants.

Campus virtual Infermeria-Campus Bellvitge:

https://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=18266

Campus virtual Infermeria-Campus Clínic:

https://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=18265

Comparteix-ho: