Universitat de Barcelona

Grau de Podologia

Organització i metodologia docent

  • Metodologia Docent
     

Durant els primers cursos es combinen matèries bàsiques i obligatòries, que permeten que l'estudiant pugui anar adquirint els conceptes fonamentals necessaris per a assolir les competències més transversals i aquelles específiques que permeten anar introduint l'estudiant en els conceptes podològics. Per adquirir les competències relatives a les habilitats, durant aquests cursos es realitzen pràctiques de laboratori i preclíniques per preparar l'estudiant en la seva incorporació a la clínica.

L'adquisició de la majoria de les competències especifiques s'obtindrà durant els dos últims cursos, en els quals l'estudiant s'incorporarà progressivament a les pràctiques clíniques. Aquestes es realitzen principalment a l'Hospital Podològic de la UB.

La docència de l’ensenyament de Podologia és de caràcter presencial. El pla docent de cada assignatura defineix les activitats, metodologies i el sistema d’avaluació de l’aprenentatge. Els plans docents estan dissenyats considerant l’equivalència un ECTS amb 25 hores de dedicació de l’estudiant, incloent-hi el total d’hores presencials, el temps d’elaboració de treballs dirigits així con el total d’hores destinades a aprenentatge autònom.

Cal destacar que aquest ensenyament té un caràcter eminentment pràctic, en el que gairebé el 50% de la docència es dedica a l’adquisició d’habilitats mitjançant pràctiques tant de laboratori com clíniques.

 

Comparteix-ho: