Universitat de Barcelona

Grau de Podologia

Sistema d'avaluació

  • Avaluació continuada

Com a norma general, l’avaluació a la Universitat de Barcelona és continuada i es duu a terme dins el període lectiu fixat per a l’assignatura, d’acord amb la seqüència del pla d’estudis i el calendari marc aprovat per la Universitat.

 

  • Avaluació única

En cas que un estudiant manifesti que no pot complir els requisits d’una avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única. L’exercici d’aquest dret no pot comportar discriminació respecte a l’avaluació continuada en relació amb la qualificació màxima que es pugui obtenir.  L’avaluació única ha de poder garantir la superació dels objectius establerts a l’assignatura.

L'estudiant que vulgui sol·licitar l'avaluació única ha d'emplenar aquest formulari i lliurar-lo signat i per duplicat al coordinador o a la coordinadora de l’assignatura, qui retornarà una de les copies signada a l’estudiant sol·licitant.

Els terminis per presentar la sol·licitud d’avaluació única son les dues primeres setmanes des de l’inici de les classes

 

  • Convocatòria extraordinària de final d’estudis

L’estudiant al qual, en matricular-se a l’inici del curs acadèmic, li resti un màxim d’un 10 % dels crèdits corresponents per finalitzar l’ensenyament, té dret a una convocatòria extraordinària de final d’estudis, amb el benentès que només té dret a la docència corresponent al semestre en què s’imparteix l’assignatura. Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària cal que es matriculi de tots els crèdits que resten per finalitzar l’ensenyament, essent la seva responsabilitat comprovar les dates de matrícula extraordinària publicades a la web.

Comparteix-ho: