Universitat de Barcelona

Màster de Biomedicina

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El perfil d'accés òptim correspon al d'estudiants que hagin cursat algun grau de l'àmbit de les ciències de la salut, les ciències biològiques o les ciències experimentals (química o física).

És necessari conèixer els principis de la biologia, en el vessant molecular, cel.lular, tissular, orgànic i sistèmic. A més, és fonamental tenir els coneixements mínims de llengua anglesa per accedir a fonts bibliogràfiques bàsiques (revistes especialitzades, llibres de text, etc.) i seguir les matèries que s'imparteixen en aquesta llengua.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per poder accedir al màster de Biomedicina els alumnes han d'estar en possessió d'un dels títols de grau o llicenciatura següents:

 • Grau o llicenciatura de Ciències Biomèdiques (o equivalent)

 • Grau o llicenciatura de Biologia (o equivalent)

 • Grau o llicenciatura de Bioquímica (o equivalent)

 • Grau o llicenciatura de Biotecnologia (o equivalent)

 • Grau o llicenciatura de Medicina

 • Grau o llicenciatura de Farmàcia

 • Grau o llicenciatura de Química (requereix complements formatius)

 • Grau o llicenciatura de Física (requereix complements formatius)

 • Grau d'Infermeria (requereix complements formatius)

 • Grau de Podologia (requereix complements formatius)

 • Grau o llicenciatura d'Odontologia (requereix complements formatius)

 • Enginyeria (requereix complements formatius)


De manera complementària, es requereixen coneixements d'anglès (nivell B1 o equivalent).

Complements formatius i crèdits addicionals

S'imparteixen complements formatius per a aquells alumnes que no tinguin coneixements de fisiologia humana, biologia cel.lular i molecular, genètica o farmacologia suficients. El coneixement bàsic d'aquestes disciplines és necessari perquè l'estudiant pugui adquirir de manera òptima les competències de les diferents matèries del màster.

Per això, s'ha dissenyat l'assignatura específica Fonaments de Biologia Cel·lular i Molecular en Genètica i Fisiopatologia (codi 569919), de sis crèdits, que s'imparteix abans de les obligatòries. Aquesta assignatura no forma part del pla d'estudis del màster.
Comparteix-ho: