Universitat de Barcelona

Màster de Competències Mèdiques Avançades

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Llicenciats o graduats en Medicina o Medicina i Cirurgia que hagin obtingut un títol oficial de metge especialista. Això garanteix els coneixements previs dels futurs estudiants. En el cas d'alumnes estrangers, se sol.licita el títol d'especialista del seu país d'origen, tenint en compte que, en cas de no tenir homologació, no li permet l'exercici laboral en territori espanyol.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

  • 1.Títol oficial de Llicenciat o Graduat en Medicina o Medicina i Cirurgia. En alumnes estrangers, el candidat ha de complir els requisits de reconeixement establerts en l'article 16.2 de l'RD 861/2010*.
  • 2.Complint amb l'apartat 1, el candidat ha de tenir el títol oficial de l'especialitat sanitària (en alumnes estrangers no és necessari homologar-lo), la qual ha de correspondre a la competència mèdica avançada concreta a la qual opti. De manera excepcional, també hi poden accedir els residents en els últims anys de formació, si la finalització de la residència es preveu abans de la data d'acabament del màster.
  • 3. Experiència prèvia en l'àmbit concret de la competència mèdica avançada en la qual es vol matricular.


*RD 861/2010: Article 16.2. «Així mateix, poden accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, amb la comprovació prèvia per la universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ de què estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.».
Comparteix-ho: