Universitat de Barcelona

Màster d'Infermeria de Pràctica Clínica Avançada

Treball final de màster

El Treball Final de Màster (TFM), dotat amb 18 ECTS, consisteix en l’elaboració individual d’un projecte de recerca original relacionat amb la infermeria de pràctica clínica avançada en l’especialitat de càncer o de cronicitat,. Amb aquest projecte de recerca l’estudiant ha d’assolir els objectius i les competències definides en el pla docent de l’assignatura de TFM.

Modalitats

Existeixen dos modalitats de treball final de màster:

 • Projecte de recerca (PR): elaboració d’un informe especialitzat que recull el treball en el seu context i marc teòric.
 • Treball de recerca inserit en una recerca en marxa (TR): elaboració d’un informe especialitzat que recull el treball desenvolupat en el context del projecte marc on s’insereix i que presenta resultats preliminars rellevants, així com la discussió i les conclusions de les troballes.

La coordinadora de l’assignatura comunicarà als estudiants durant el mes de novembre l’oferta de temes i relació de tutors/res investigadors/res vinculats per tal que els estudiants puguin escollir aquell que s’ajusta més a les seves preferències.

Aquesta oferta està directament relacionada amb grups de recerca i l’activitat científica dels investigadors professors del MUIPCA, i amb les línies definides en el Programa de Doctorat en Infermeria i Salut de la Universitat de Barcelona.

Les temàtiques del curs actual són:

 • Bioètica clínica aplicada
 • Integració de la infermeria de pràctica avançada. Gestió cures infermeres.
 • Validació instruments en salut (adaptació, creació). Anàlisis psicomètric
 • Utilització dels serveis sanitaris
 • Malaltia infecciosa i Infermera Pràctica Avançada
 • Implementació de programes d’intervencions infermeres em el pacient quirúrgic o crític
 • Accessibilitat de les comunitats minoritàries al sistema de salut i pràctica avançada
 • Intervencions educatives en persones diagnosticades de càncer
 • Càncer hereditari i Infermeria de Pràctica Clínica Avançada
 • Anàlisi de les tendències de càncer en la població i impacte en les cures
 • Control i maneig de símptomes de pacients oncològics
 • Genètica del càncer i consell genètic en la població
 • Tractaments de quimioteràpia i radioteràpia i impacte sanitari. Radioresistència
 • Avaluació de serveis sanitaris i gestió clínica innovadora a oncologia
 • Immunoteràpia del càncer, genòmica, Medicina personalitzada i impacte en les cures infermeres
 • Càncer de mama, dones postmenopausiques, tractament amb inhibidors de l’aromatasa, qualitat de vida/adherència al tractament
 • Promoció de l'envelliment saludable
 • Noves tecnologies i estratègies de regulació emocional (addiccions)
 • La implicació de les famílies en el procés d’atenció del trastorn del joc: correlats emocionals, psicològics i socials.
 • Control i pronòstic de la malaltia respiratòria crònica greu
 • Educació sanitària en el pacient amb risc cardiovascular
 • Educació sanitària en les comorbilitats associades a factors de risc.
 • Abordatge domiciliari malalt crònic, cuidador i família. Ferides cròniques
 • Seguretat del Pacient
 • Relació terapèutica i infermeria de salut mental
 • Qualitat de vida, autocura i salut mental positiva
 • Accessibilitat de les comunitats minoritàries al sistema de salut i pràctica avançada
 • Violència, violència i envelliment/cronicitat
 • El/la nen/a diagnosticat/a de malaltia crònica.

 

Si l’estudiant volgués proposar un altre tema que complís amb els objectius i competències del TFM, la proposta serà estudiada prèviament per la coordinadora de l’assignatura i la coordinadora del màster.

Per poder orientar a l’estudiant en l’elaboració del seu TFM, se li assignarà un/a tutor/a que serà qui supervisarà la qualitat científica, metodològica i temàtica del mateix.

La memòria escrita ha d’incloure les parts que consten definides en el pla docent de l’assignatura de TFM.

La seva extensió hauria d’estar entre les 20-30 pàgines (Marges superior i inferior de 2’3, laterals de 3 i interlineat de 1’5. Tipus de lletra: Arial 12, Times New Roman 11 o Cambria 12) i incloure entre 25-40 referències bibliogràfiques, aproximadament.

A través del Campus Virtual de l’assignatura es facilitaran el format que ha de seguir la portada i el manuscrit, així com les rúbriques d’avaluació del projecte, per tal d’orientar millor estudiant en la consecució dels objectius a assolir.

La memòria escrita del projecte de recerca representa el 60% de l’avaluació de l’assignatura.

La memòria es pot presentar en català, castellà o anglès.

Els estudiants hauran de defensar presencialment el seu TFM davant d’un tribunal o comissió avaluadora, mitjançant un acte acadèmic públic un dia el mes de juny. Tindran entre 10 a 15 minuts per fer la seva exposició i podran utilitzar suport powerpoint o similar per fer-la. Posteriorment, el tribunal farà les consideracions i preguntes que consideri oportunes a l’aspirant perquè les pugui contestar.

Aquest acte és públic

La defensa oral del projecte representa el 20% de l’avaluació de l’assignatura.

La defensa oral es pot presentar en català, castellà o anglès.

 

Comparteix-ho: