Universitat de Barcelona

Màster en Medicina Translacional

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Els estudiants que es vulguin inscriure al màster de Medicina Traslacional han de tenir un grau universitari en ciències experimentals o altres disciplines relacionades amb ciències de la salut com ara:

 • Medicina
 • Ciències Biomèdiques
 • Enginyeria Biomèdica
 • Biologia o Biologia Humana
 • Bioquímica
 • Biotecnologia
 • Farmàcia
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Nutrició Humana i Dietètica
 • Genètica
 • Altres disciplines de ciències de la salut o estudis equivalents a l’estranger

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

El criteri d’acceptació es basa en l’avaluació dels següents documents que ha de proporcionar cada estudiant:

 • carta de presentació
 • currículum
 • historial acadèmic
 • certificació de nivell mínim d’anglès (B2 del MECR, First Certificate o equivalent)
 • cartes de recomanació (opcional) La documentació requerida s'haurà d'enviar per correu electrònic a traslacional@ub.edu.

 

Totes les sol·licituds són avaluades pel Comitè de Coordinació del màster. Durant aquest procés es pot demanar documentació addicional. La Secretaria ha de notificar la decisió d’admissió en un període d’una setmana, després del qual els estudiants seleccionats han de completar el formulari de preinscripció en línia. Per a més informació, consulteu l'apartat «Preinscripció/inscripció».

Comparteix-ho: