Universitat de Barcelona

Màster en Cirugia Podològica Integral

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 9 de maig al 30 juny de 2022.

Resolució: a partir del 18 de juliol.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació


  • Sol·licitud de preinscripció.

  • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.

  • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: