El projecte Metodologies actives i TIC de la Universitat de Barcelona té com a punt de partida el desenvolupament d’aquest web, ubicat a l’espai PDI del Portal de la Docència de la UB, i per tant disponible per a tot el professorat de la Universitat.
L’objectiu d’aquest espai és esdevenir un lloc sobre metodologies actives i TIC per a la millora docent i de l’aprenentatge. Per tant, els seus objectius específics són:

 

  • informatius
  • metodològics
  • de comunitat
  • de connexió amb serveis de suport, formació i assessorament de la UB


L’espai s’estructura en els apartats següents:

 

  1. Enfocament del projecte
  2. Grups de treball i estat de la qüestió, sobre metodologies i universitat
  3. Material de suport per introduir metodologies i TIC
  4. Recursos tecnològics
  5. Formació i assessorament
  6. Publicacions relacionades