Adhesió del personal d'administració i serveis al Codi de conducta de càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona (per a personal de lliure designació) (A212-17)

 • Gestió de càrrecs
 • Procediment

Descripció:

Introducció

L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes per a gestió de l’adhesió al Codi de conducta de càrrecs i alts càrrecs de Personal d’Administració i Serveis (PAS) de la Universitat de Barcelona, en aquest cas per a personal que ha participat en un concurs de lliure designació de la Universitat de Barcelona, d’acord amb el Codi de conducta de càrrecs i alts càrrecs  de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern, en data 1 de desembre de 2021.

En les bases del concurs de lliure disposició s’especifica l’obligatorietat de signar l’adhesió al Codi de conducta un cop el lloc de treball és adjudicat al candidat. En el cas que l’adjudicatari no s’adhereixi al Codi de conducta no se li adjudica el lloc de treball de lliure designació.


Tenen la condició d’alts càrrecs de la Universitat de Barcelona: (art. 2 del Codi de conducta)

 
 • Les persones que dirigeixen el Rectorat, la Gerència, els vicerectorats, la Secretaria General i els deganats.
 • Les persones que ocupen càrrecs assimilats als anteriors i les persones eventuals amb dimensió externa nomenades pel rector o rectora.


Tenen la condició de càrrecs de la Universitat de Barcelona, les persones nomenades i designades: (article 3 del Codi de conducta)

 • Pel Rectorat, la Gerència, els vicerectorats, la Secretaria General i els deganats i;
 • Per les persones que ocupen càrrecs assimilats als anteriors i les persones eventuals amb dimensió externa nomenades pel rector o rectora per exercir càrrecs i dur a terme encàrrecs.
 

Perfil dels càrrecs i encàrrecs (art. 4 del Codi de conducta)

Tots els nomenaments i encàrrecs s’han de fer a persones d’honorabilitat i probitat acreditades. En aquest sentit, no poden ser nomenades com a càrrecs o alts càrrecs no electes de la Universitat ni poden gaudir d’encàrrecs de cap mena:

 • Les persones condemnades per sentència ferma per una comissió de delictes de falsedat, contra l’ordre socioeconòmic, les persones, les institucions públiques i l’ordre públic, fins que els antecedents penals es cancel·lin.
 • Les persones sancionades amb un expedient disciplinari, en funció del que disposi la resolució de l’expedient.

 

Tampoc no es recomana nomenar persones sobre les quals s’hagi elevat una observació per contravencions del Codi ètic o de la resta de normativa d’integritat de la Universitat de Barcelona.

 

Unitat de referència

 

Secretaria General

 

Per aspectes relatius a la formalització de l'adhesió al Codi de conducta

Personal d'Administració i Serveis

 

 

Descripció

 

1. Convocatòria del concurs de lliure designació

El rector convoca un concurs de lliure designació. La convocatòria del concurs de lliure designació inclou com a requisit una declaració responsable d’adhesió al Codi de conducta en el moment de l’adjudicació.

 

2. Resolució del concurs

Es resol el concurs i s’adjudica el lloc de treball de manera provisional al candidat que ha obtingut la puntuació més alta.

 

3. Preparació i signatura de la resolució provisional de l'adjudicació

Personal d’Administració i Serveis prepara la resolució provisional de l’adjudicació del lloc de treball i en gestiona la signatura per part del rector.

El rector signa electrònicament la resolució provisional de l’adjudicació.

 

4. Publicació de la resolució provisional de l'adjudicació

Personal d’Administració i Serveis publica a la seu electrònica la resolució provisional de l’adjudicació del lloc de treball.

 

5. Tramesa a l'adjudicatari de la documentació referent a l'adhesió al Codi de conducta

Personal d’Administració i Serveis tramet a l’adjudicatari, per correu electrònic l’enllaç al tràmit d’adhesió al Codi de conducta publicat a la seu electrònica de la UB i els documents adjunts que ha d’emplenar, que son les següents:

 


També li informa de la obligatorietat de formalitzar l’adhesió al Codi de conducta de la UB en el termini de 3 dies hàbils, a contar des de la tramesa del correu electrònic per part de Personal d’Administració i Serveis.

 

6. Formalització del tràmit d'adhesió al codi de conducta

L’adjudicatari amb resolució provisional rep el correu electrònic de Personal d’Administració i Serveis i accedeix a la seu electrònica on hi ha l’enllaç a l’aplicació UBeTram per tal de formalitzar el tràmit d’adhesió al Codi de conducta de la UB.

A continuació emplena les dades del formulari d’adhesió al Codi de conducta i hi adjunta el document adhesió signat.

Si ho vol, pot adjuntar el Currículum Vitae, que és opcional, on inclou una breu biografia acadèmica i professional

 

 • Termini: 3 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic

 

7. Consulta de l'estat del tràmit

Personal d’Administració i Serveis, finalitzat el termini de 3 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic a l’adjudicatari, accedeix a l’aplicació UBeTram i consulta l’estat del tràmit.

 

 • Si l’adjudicatari amb resolució provisional no ha formalitzat el tràmit passem al punt 8 (comunicació de la no adjudicació)
   
 • Si l’adjudicatari amb resolució provisional ha formalitzat el tràmit, apareix la documentació següent:
  • Justificant d’assentament d’entrada al registre de la sol·licitud d’adhesió al Codi de conducta de la UB
  • Document d’adhesió signat en format PDF

  • Currículum Vitae en format PDF


Seguidament, Personal d’Administració i Serveis inicia la formalització de l’adjudicació definitiva (es passa al punt 10)

 

 • Termini: 3 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic

 

8. Comunicació de la no adjudicació

Personal d’Administració i Serveis accedeix a l’aplicació UBeTram i consulta l’estat del tràmit i confirma que l’adjudicatari amb resolució provisional no ha formalitzat l’adhesió al Codi de conducta de la UB.

Seguidament tramet un correu electrònic a l’adjudicatari amb resolució provisional comunicant la no adjudicació del lloc de treball que se li havia adjudicat, per no haver formalitzat l’adhesió al Codi de conducta de la UB.
 

 • Termini: Al 4rt dia hàbil des de la tramesa del primer correu electrònic


9. Recepció de la no adjudicació

L’adjudicatari amb resolució provisional rep el correu electrònic comunicant la no adjudicació del lloc de treball que se li havia adjudicat provisionalment, per no haver formalitzat l’adhesió al Codi de conducta de la UB.

El lloc de treball de lliure designació no ha estat adjudicat i Personal d’Administració i Serveis, dona per finalitzada la tramitació.

 

10. Inici de la formalització de l'adjudicació definitiva

Quan Personal d’Administració i Serveis, confirma mitjançant l’aplicació UBeTram que l’adjudicatari amb resolució provisional del concurs de lliure designació, ha emplenat les dades correctament i ha adjuntat el document d’adhesió al Codi de conducta signat i el Currículum Vitae, si escau, ja que és opcional, inicia els tràmits per a formalitzar la resolució definitiva de l’adjudicació del lloc de treball.
 

 • Termini: Al 4rt dia hàbil des de la tramesa del primer correu electrònic

 

11. Preparació i signatura de la resolució definitiva de l'adjudicació

Personal d’Administració i Serveis prepara la resolució definitiva de l’adjudicació del lloc de treball i en gestiona la signatura per part del rector.

El rector signa electrònicament la resolució definitiva de l’adjudicació del lloc de treball.

 

12. Publicació de la resolució definitiva de l'adjudicació

Personal d’Administració i Serveis publica a la seu electrònica la resolució definitiva de l’adjudicació del lloc de treball signada pel rector.

 

13. Càrrega de la resolució definitiva de l'adjudicació a l'aplicació

Personal d’Administració i Serveis carrega a l’aplicació UBeTram la resolució definitiva de l’adjudicació del lloc de treball signada pel rector.

I finalitza el tràmit a l’aplicació UBeTram.

 

14. Notificació a l'interessat

L’adjudicatari rep la notificació de la resolució definitiva mitjançant l’aplicació UBeTram.

 

15. Tramesa de la documentació al Portal de Transparència

Personal d’Administració i Serveis incorpora al Sharepoint del Portal de Transparència la següent documentació de l’adjudicatari del lloc de treball de concurs de lliure designació, adherit al Codi de conducta:

 • Document d’adhesió signat
 • Currículum Vitae, si escau (opcional)

 

16. Revisió i esmena del CV, si escau

En el cas que l’adjudicatari hagi adjuntat el seu Currículum Vitae, el personal del Portal de Transparència el revisa i si cal fer-hi alguna esmena es posa en contacte per correu electrònic amb l’adjudicatari per tal que l'esmeni i li torni a enviar.

 

17. Publicació de la documentació al Portal de Transparència

El personal del Portal de Transparència publica la documentació següent del personal a qui se li ha adjudicat un lloc de treball d’un concurs de lliure designació i s’ha adherit al Codi de conducta de la UB al Portal de Transparència:

 • Document d’adhesió signat i,
 • Currículum Vitae, del personal que l’han adjuntat, que inclou breu biografia acadèmica i professional.
   

18. Incorporació al lloc de treball  de lliure designació

El personal que ha participat en un concurs de lliure designació, n’ha estat adjudicatari i s’ha adherit al Codi de conducta, s’incorpora al lloc de treball de lliure designació.

Els efectes administratius i econòmics es regeixen per la data que figura a la resolució definitiva de l’adjudicació.

 

Documentació associada

 

NormativaNavegació ràpida
Data de creació: 27/05/2022
Versió: 01