Adhesió del personal docent i investigador al Codi de conducta de càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona (per càrrecs electes, entre els quals hi ha directors o directores de departament, i per a secretaris o secretàries de departament) (A211-15)

 • Procediment
 • Àmbit institucional

Descripció:

Introducció

L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes per gestionar l’adhesió del personal docent i investigador (PDI) al Codi de conducta de càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern en data 1 de desembre de 2021, en aquest cas per a càrrecs electes, entre els quals hi ha els directors o directores de departament, i per a secretaris o secretàries de departament.

En les renovacions de secretaris de departament i en les reeleccions de càrrecs electes i de directors de departament, cal tramitar de nou l’adhesió al Codi de conducta.

L’adhesió al Codi de conducta és opcional:

 • Per als càrrecs electes següents: rector o rectora, degà o degana, cap d’estudis, director o directora d’institut universitari i director o directora de departament.
 • Per al càrrec no electe de secretari o secretària de departament.


Tenen la condició d’alts càrrecs de la Universitat de Barcelona (art. 2 del Codi de conducta):

 • Les persones que dirigeixen el Rectorat, la Gerència, els vicerectorats, la Secretaria General i els deganats.
 • Les persones que ocupen càrrecs assimilats als anteriors i les persones eventuals amb dimensió externa nomenades pel rector o rectora.


Tenen la condició de càrrecs de la Universitat de Barcelona les persones nomenades i designades (art. 3 del Codi de conducta):

 • Pel Rectorat, la Gerència, els vicerectorats, la Secretaria General i els deganats.
 • Les persones que ocupen càrrecs assimilats als anteriors o per les persones eventuals amb dimensió externa nomenades pel rector o rectora per exercir càrrecs i dur a terme encàrrecs.
 

Perfil dels càrrecs i encàrrecs (art. 4 del Codi de conducta)

Tots els nomenaments i encàrrecs s’han de fer a persones d’honorabilitat i probitat acreditades. En aquest sentit, no poden ser nomenades com a càrrecs o alts càrrecs no electes de la Universitat ni poden gaudir d’encàrrecs de cap mena:
 

 • Les persones condemnades per sentència ferma per una comissió de delictes de falsedat, contra l’ordre socioeconòmic, les persones, les institucions públiques i l’ordre públic, fins que els antecedents penals es cancel·lin.
 • Les persones sancionades amb un expedient disciplinari, en funció del que disposi la resolució de l’expedient.

 

Tampoc no es recomana nomenar persones sobre les quals s’hagi elevat una observació per contravencions del Codi ètic o de la resta de normativa d’integritat de la Universitat de Barcelona.

 

Unitat de referència

 

Secretaria General

 

Per a aspectes relatius a la formalització de l'adhesió al Codi de conducta

Personal Acadèmic

 

 

Descripció

 

1. Proclamació o designació d'un càrrec

La Secretaria General proclama —o el Gabinet del Rectorat designa— el nou càrrec proposat.

 

2. Tramesa de la instrucció per al nomenament

La Secretaria General —o el Gabinet del Rectorat, segons el cas— prepara i tramet a Personal Acadèmic la instrucció per tramitar el nomenament i la presa de possessió del nou càrrec.

 

3. Tramesa de la documentació referent a l'adhesió al Codi de conducta

Personal Acadèmic rep la instrucció d’iniciar el tràmit per al nomenament i la presa de possessió del nou càrrec.

Seguidament, tramet al càrrec proposat, per correu electrònic, l’enllaç al tràmit d’adhesió al Codi de conducta publicat a la seu electrònica de la UB i els documents adjunts que ha d’emplenar, que són els següents:

 

 

També l’informa de l’opcionalitat de formalitzar l’adhesió al Codi de conducta en el termini de 3 dies hàbils, a comptar del dia que Personal Acadèmic li tramet el correu electrònic.

 

 • Termini: 3 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic

 

4. Formalització del tràmit d'adhesió al Codi de conducta

El càrrec proposat rep el correu electrònic de Personal Acadèmic i accedeix a la seu electrònica de la UB, on hi ha l’enllaç a l’aplicació UBeTram per formalitzar l’adhesió al Codi de conducta.

A continuació, emplena les dades del formulari d’adhesió al Codi i hi adjunta:

 
 • el document d’adhesió signat, i
   
 • el currículum, en què ha d’incloure una breu biografia acadèmica i professional.

 

 • Termini: 3 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic
 

 

5. Consulta de l'estat del tràmit

Personal Acadèmic, finalitzat el termini de 3 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic al càrrec proposat, accedeix a l’aplicació UBeTram, consulta l’estat del tràmit i valida si el càrrec ha formalitzat o no l’adhesió al Codi de conducta, que en aquest cas és optativa.

Si el càrrec ha formalitzat el tràmit, apareix la documentació següent:
 

- Justificant d’assentament d’entrada al registre de la sol·licitud d’adhesió al Codi de conducta de la UB

- Document d’adhesió signat en format PDF

- Currículum vitae en format PDF

 

 • Termini: 3 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic

 

6. Inici de la tramitació del nomenament

Personal Acadèmic inicia els tràmits per formalitzar el nomenament del càrrec.

 

 • Termini: Finalitzats els 3 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic

 

7. Preparació de l'acta de presa de possessió i de la resolució del nomenament

Personal Acadèmic prepara l’acta de presa de possessió i la resolució del nomenament del càrrec, i la tramet a la Secretaria General.

 

8. Signatura de lacta de presa de possessió i de la resolució del nomenament

La Secretaria General signa electrònicament l’acta de presa de possessió i la resolució del nomenament del càrrec, i en gestiona la signatura del rector.

El rector signa electrònicament l’acta de presa de possessió i la resolució del nomenament del càrrec.

 

9. Càrrega o tramesa de la resolució del nomenament a l’aplicació

Seguidament, Personal Acadèmic: 

 • Si el càrrec s’ha adherit al Codi de conducta, carrega a l’aplicació UBeTram la resolució del nomenament signada pel rector i finalitza el tràmit a l’aplicació UBeTram.
   
 • Si el càrrec no s’ha adherit al Codi de conducta, li tramet per correu electrònic la resolució del nomenament signada pel rector.

 

10. Notificació al càrrec nomenat

El càrrec nomenat

 • Si s’ha adherit al Codi de conducta, rep la notificació del nomenament mitjançant l’aplicació UBeTram, via eNotum.
   
 • Si no s’ha adherit al Codi de conducta, rep la resolució del nomenament per correu electrònic.

 

11. Actualització al Perseu de l'adhesió al Codi

Personal Acadèmic actualitza el Perseu amb aquells càrrecs que s’han adherit al Codi de conducta.

 

12. Tramesa de la documentació al Portal de Transparència

Personal Acadèmic incorpora al Sharepoint del Portal de Transparència la documentació següent del nou càrrec nomenat si s’ha adherit al Codi de conducta:

 • Document d’adhesió signat
 • Currículum

 

13. Revisió i esmena del CV, si escau

El personal del Portal de Transparència revisa el currículum del nou càrrec i, si cal fer-hi algun canvi, es posa en contacte amb el càrrec per correu electrònic per tal que esmeni el currículum i el torni a enviar.

 

14. Publicació de la documentació al Portal de Transparència

Es publica al Portal de Transparència la documentació següent dels nous càrrecs adherits al Codi de conducta:

 • Document d’adhesió signat
 • Currículum, que ha d’incloure una breu biografia acadèmica i professional

 

15. Presa de possessió i nomenament

El càrrec proposat pren possessió del càrrec.

El càrrec, que es pot haver adherit al Codi de conducta de manera opcional, és nomenat.

 

16. Actualització de les dades del càrrec al Perseu

Personal Acadèmic introdueix les dades al Perseu del càrrec acadèmic nomenat.

Els efectes administratius i econòmics es regeixen per la data de la resolució del nomenament.

 

Documentació associada

 

NormativaNavegació ràpida
Data de creació: 06/05/2022
Versió: 01