Adhesió del personal docent i investigador al Codi de conducta de càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona (per càrrecs electes) (A211-15)

 • Procediment
 • Àmbit institucional

Descripció:

Introducció

1 L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes per gestionar l’adhesió del personal docent i investigador (PDI) al Codi de conducta de càrrecs i alts càrrecs de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern en data 1 de desembre de 2021, i  modificat en data 12 juliol de 2023, en aquest cas per a càrrecs electes, entre els quals hi ha els directors o directores de departament, i per a secretaris o secretàries de departament.

Es proposa als càrrecs electes la seva adhesió individual al Codi de conducta i es fa públic el seu compromís amb els principis i valors que conté (art. 12 del Codi de conducta).

En les renovacions de secretaris de departament i en les reeleccions de càrrecs electes i de directors de departament, cal tramitar de nou l’adhesió al Codi de conducta.

L’adhesió al Codi de conducta és opcional:

 • Per als càrrecs electes següents: rector o rectora, degà o degana, cap d’estudis, director o directora d’institut universitari i director o directora de departament.
 • Per al càrrec no electe de secretari o secretària de departament.


Tenen la condició d’alts càrrecs de la Universitat de Barcelona (art. 2 del Codi de conducta):

 • El rector o rectora i el gerent o gerenta.


Tenen la condició d'altres càrrecs de la Universitat de Barcelona les persones nomenades i designades (art. 3 del Codi de conducta):

 • Els vicerectors, el secretari o secretària general i els degans
 • Les persones nomenades i designades pel rector o gerent i vicerectors, el secretari o secretària general i els degans nomenats per exercir càrrecs i dur a terme encàrrecs, i les persones eventuals amb una dimensió externa nomenades pel rector o rectora i el gerent o gerenta.

 

Perfil dels càrrecs i encàrrecs (art. 4 del Codi de conducta)

Tots els nomenaments i encàrrecs s’han de fer a persones d’honorabilitat i probitat acreditades. En aquest sentit, no poden ser nomenades com a càrrecs o alts càrrecs no electes de la Universitat ni poden gaudir d’encàrrecs de cap mena:
 

 • Les persones condemnades per sentència ferma per una comissió de delictes de falsedat, contra l’ordre socioeconòmic, les persones, les institucions públiques i l’ordre públic, fins que els antecedents penals es cancel·lin.
 • Les persones sancionades amb un expedient disciplinari, en funció del que disposi la resolució de l’expedient.

 

Tampoc no es recomana nomenar persones sobre les quals s’hagi elevat una observació per contravencions del Codi ètic o de la resta de normativa d’integritat de la Universitat de Barcelona.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

1 En les denominacions de càrrecs i professions que s’esmenten en aquest procediment es fa un ús no marcat del masculí genèric, que fa referència a qualsevol persona. D’acord amb Instrucció 1/2023, de 27 de juliol, de la secretària general, la vicerectora d’Igualtat i Gènere i el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística sobre l’ús del llenguatge inclusiu en les disposicions normatives.

 

 

Unitat de referència

 

Secretaria General

 

Per a aspectes relatius a la formalització de l'adhesió al Codi de conducta

Personal Acadèmic

 

 

Descripció

 

1. Proclamació o designació d'un càrrec

La Secretaria General proclama —o el Gabinet del Rectorat designa— el nou càrrec proposat.

 

2. Tramesa de la instrucció per al nomenament

La Secretaria General —o el Gabinet del Rectorat, segons el cas— prepara i tramet a Personal Acadèmic la instrucció per tramitar el nomenament del nou càrrec.

 

3. Tramesa de la documentació referent a l'adhesió al Codi de conducta

Personal Acadèmic rep la instrucció d’iniciar el tràmit per al nomenament del nou càrrec.

Seguidament, tramet al càrrec proposat, per correu electrònic, l’enllaç al tràmit d’adhesió al Codi de conducta publicat a la seu electrònica de la UB i els documents adjunts que ha d’emplenar, que són els següents:

 

 

També l’informa de l’opcionalitat de formalitzar l’adhesió al Codi de conducta en el termini de 3 dies hàbils, a comptar del dia que Personal Acadèmic li tramet el correu electrònic.

 

 • Termini: 3 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic

 

4. Formalització del tràmit d'adhesió al Codi de conducta

El càrrec proposat rep el correu electrònic de Personal Acadèmic i accedeix a la seu electrònica de la UB, on hi ha l’enllaç a l’aplicació UBeTram per formalitzar l’adhesió al Codi de conducta.

 

A continuació, emplena les dades del formulari d’adhesió al Codi i hi adjunta:

 
 • el document d’adhesió signat, i
   
 • el currículum, en què ha d’incloure una breu biografia acadèmica i professional indicant el codi del Perfil d'ORCID.

 

 • Termini: 3 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic
 

 

5. Consulta de l'estat del tràmit

Personal Acadèmic, finalitzat el termini de 3 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic al càrrec proposat, accedeix a l’aplicació UBeTram, consulta l’estat del tràmit i valida si el càrrec ha formalitzat o no l’adhesió al Codi de conducta, que en aquest cas és optativa.

Si el càrrec ha formalitzat el tràmit, apareix la documentació següent:
 

- Justificant d’assentament d’entrada al registre de la sol·licitud d’adhesió al Codi de conducta de la UB

- Document d’adhesió signat en format PDF

- Currículum vitae en format PDF

 

 • Termini: 3 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic

 

6. Inici de la formalització del nomenament

Personal Acadèmic inicia els tràmits per formalitzar el nomenament del càrrec com a càrrec electe.

 

 

 • Termini: Finalitzats els 3 dies hàbils des de la tramesa del correu electrònic

 

 

Documentació associada

 

NormativaNavegació ràpida
Data de creació: 06/05/2022
Versió: 02 (17-04-2024)