Cessió de la marca UB a tercers (sense cost) (A121-01)

 • Gestió d’una marca
 • Procediment

Descripció:

Introducció.

L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes per a la gestió de la cessió de la marca UB a tercers. Es tracta d’una autorització per la qual la Universitat de Barcelona atorga a favor d’una persona física o jurídica amb vinculació a la Universitat de Barcelona una llicència no exclusiva i intransferible de la marca UB. L’empresa o institució vinculada a la Universitat ha d’especificar en quins suports s’inclourà la marca, que se cedeix únicament per a l’ús que s’indiqui.

La Secretaria General autoritza la cessió de la marca UB i la unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting és l’encarregada de validar que l’empresa o institució en fa una aplicació correcta.

Qualsevol persona física o jurídica pot demanar la cessió de la marca UB sense cap cost, sempre que no se’n derivi un ús comercial.

 

Unitats de referència

 

Secretaria General

 

Unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting (UICiM) (per aspectes d’aplicació de la marca)

 

Descripció

 

1. Sol·licitud d'ús de la marca UB

La persona física o jurídica (en endavant, el sol·licitant) vinculada amb la Universitat de Barcelona sol·licita per escrit, normalment per correu electrònic, a la unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting (en endavant, ICiM) la cessió de la marca UB.
El sol·licitant emplena l’imprès de sol·licitud, en què ha de fer constar les seves dades personals juntament amb:

 •  La relació que té amb la Universitat de Barcelona;
 •  els suports en què s’aplicarà la marca UB;
 •  la difusió que es farà d’aquests suports;
 •  l’àmbit territorial d’aplicació, i
 •  el temps durant el qual vol fer ús de la marca UB.

 

2. Recepció de la sol·licitud

ICiM rep la sol·licitud de l’empresa o institució i revisa que hi constin les dades esmentades en el punt anterior. Si tot és correcte, la tramet a la Secretaria General per correu electrònic.

 

3. Recepció i valoració de la sol·licitud

La Secretaria General revisa la documentació presentada i la valora.

 • Si no autoritza l’ús de la marca UB, redacta la resolució denegant l’autorització i la tramet al sol·licitant. També tramet una còpia de la resolució de denegació per correu electrònic a ICiM. (Vegeu el punt 4.)
 • Si autoritza l’ús de la marca UB, redacta la resolució aprovant l’autorització i la tramet al sol·licitant. També tramet una còpia de la resolució d’autorització per correu electrònic a ICiM. (Vegeu el punt 5.)

 

4. Recepció de la denegació

El sol·licitant rep la resolució de denegació de l´ús de la marca UB i en aquest punt s’acaba la tramitació.

 

5. Recepció de l'autorització d´ús de la marca UB i del Manual de normes gràtiques de la UB

El sol·licitant rep  la resolució d’autorització de l’ús de la Marca UB que li ha enviat la Secretaria General.

UICiM envia al sol·licitant, per correu electrònic, la informació següent:

 • La Marca UB en versió i format sol·licitats
 • El Manual de normes gràfiques de la UB

 

ICiM demana a l’empresa o institució que, abans d’iniciar la difusió del material que inclou la marca UB, els l’enviï per revisar que la utilització de la marca és correcta.

 

6. Preparació i tramesa dels materials per validar l'aplicació de la marca UB

El sol·licitant prepara els materials d’acord amb les normes d’utilització de la marca UB i els tramet a la UICiM perquè validi l'aplicació de la marca UB.

 

7. Validació de l'aplicació de la marca UB

ICiM revisa el material enviat per l’empresa o institució:

 • Si és correcte, dóna el vistiplau per correu electrònic al sol·licitant perquè faci ús de la marca UB. (Vegeu el punt 9.)
 • Si no és correcte, comunica per correu electrònic al sol·licitant les correccions que ha de fer en l’ús de la marca UB. (Vegeu el punt 8.)

 

8. Correccions en l'ús de la marca, si escau

El sol·licitant fa les correccions indicades per ICiM al material i el torna a enviar a ICiM perquè el validi (el pas següent és tornar al punt anterior).

 

9. Comunicació del vistiplau

ICiM comunica per correu electrònic al sol·licitant el seu vistiplau perquè faci ús de la marca UB en el material acordat.

 

10. Difusió del material per part de l'empresa

El sol·licitant difon el material acordat amb la marca UB durant el temps establert en la resolució d’autorització de cessió de la marca.

 

11. Custòdia i arxiu de la documentació

ICiM arxiva la documentació referent a la sol·licitud de cessió de la marca UB:

 • Sol·licitud de cessió
 • Resolució d’autorització o denegació per fer ús de la marca
 • Correus electrònics amb el vistiplau de la UICiM  per fer ús de la marca
 • Correccions.

 

A l’inici del curs acadèmic corresponent, es transfereix a l’Arxiu Històric de la Universitat l tots els expedients del curs acadèmic anterior per a la seva custòdia.

 

Documentació associada

 

NormativaNavegació ràpida
Data de creació: 15/11/2017
Versió: 02 (25/09/2018)