Concessió de la distinció honorífica al professorat jubilat de la Universitat de Barcelona (A211-10)

 • Procediment
 • Àmbit institucional

Descripció:

1 L’objectiu d’aquest procediment és proporcionar pautes per a la concessió de la distinció honorífica al professorat jubilat de la Universitat de Barcelona, amb caràcter temporal. S’inicia amb la petició de la Secretaria General a Personal Acadèmic de les dades del professorat de la UB que es jubila durant l’any acadèmic en curs, i finalitza amb la concessió de les distincions honorífiques, d’acord amb les directrius del Reglament del personal jubilat, del professorat emèrit i honorari, i de la distinció honorífica del professorat jubilat de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern l’1 de desembre de 2021 i modificat l’1 de març de 2023.

La Universitat de Barcelona pot atorgar la distinció honorífica al seu professorat jubilat com a reconeixement públic de la prestació de serveis destacats a la Universitat.

Per a la concessió de la distinció honorífica, és necessari complir els requisits següents:

a) haver assolit la jubilació a la Universitat de Barcelona, i
 

b) haver prestat un mínim de 25 anys de servei a la Universitat de Barcelona en qualsevol categoria de personal docent i investigador (art. 14.2b del Reglament).

 

Característiques de la distinció honorífica

La distinció honorífica implica únicament el reconeixement dels mèrits acadèmics, científics o professionals de la persona distingida. No suposa, doncs, l’establiment de cap relació administrativa o laboral entre aquesta persona i la Universitat de Barcelona, ni la percepció de retribucions, ni el dret a mantenir un espai de treball al departament (art. 15 del Reglament).

La distinció i el tractament honorífic és de caràcter vitalici (art 17.1 del Reglament).

Les persones que hagin gaudit de la condició d’emèrites o honoràries, atès que aquesta condició és vitalícia a efectes honorífics, no poden rebre la distinció honorífica (art 17.2 del Reglament).

Les sol·licituds de nomenament de professorat emèrit o honorari que no rebin l’informe favorable de la Junta Consultiva, sempre que compleixin els requisits establerts a l’article 14 del Reglament, s’incorporen a les sol·licituds de concessió de la distinció honorífica. En aquest supòsit, s’ha de demanar la conformitat de la persona interessada abans que el Consell de Govern resolgui la proposta (art. 19.3 del Reglament).

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

En les denominacions de càrrecs i professions que s’esmenten en aquest procediment es fa un ús no marcat del masculí genèric, que fa referència a qualsevol persona. D’acord amb la Instrucció 1/2023, de 27 de juliol, de la secretària general, la vicerectora d’Igualtat i Gènere i el vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística sobre l’ús del llenguatge inclusiu en les disposicions normatives.

 

Unitat de referència

 

Secretaria General

 

Descripció

 

1. Petició de la llista de professorat que es jubila

A principis d’any, la Secretaria General demana a Personal Acadèmic les dades del professorat que es jubila en l’any acadèmic en curs, o que s’ha jubilat anticipadament el curs anterior.

 • Termini: a principis d'any.

 

2. Tramesa de la llista

Personal Acadèmic tramet la llista sol·licitada per la Secretaria General amb les dades del professorat funcionari i el professorat contractat.

 • Termini: a principis de febrer

 

3. Tramesa del correu electrònic informatiu de la convocatòria

Secretaria General informa anualment —mitjançant un correu electrònic individualitzat adreçat a cada professor que s’ha jubilat durant el curs acadèmic o que compleix els 70 anys aquell curs, així com el professorat que, sense complir el requisit d’edat, consta a la llista de Personal Acadèmic— de la possibilitat de participar en la convocatòria per al nomenament de professorat emèrit, honorari i per a la concessió de la distinció honorífica, així com de la documentació necessària per sol·licitar-ho.

Al mateix temps, la Secretaria General tramet un correu electrònic informatiu als deganats i als directors dels departaments informant-los de la convocatòria per al nomenament de professorat emèrit, honorari i per a la distinció honorífica, perquè en tinguin coneixement.

 

4. Presentació de la sol·licitud mitjançant l’UBe Tram

El professorat docent i investigador interessat a demanar la distinció honorífica ha d’emplenar, signar i presentar digitalment, mitjançant l’UBeTram, la sol·licitud per a la concessió de la distinció honorífica, en el termini establert per la Secretaria General.

 • Termini: en el termini establert per la Secretaria General.

 

5. Petició del full de serveis

La Secretaria General rep les sol·licituds per a la concessió de la distinció honorífica i demana a Personal Acadèmic el full de serveis del professorat funcionari o contractat que ha demanat de participar en la concessió de la distinció honorífica, per validar el compliment dels requisits per a la concessió de la distinció.

 

6. Tramesa del full de serveis

Personal Acadèmic tramet per correu electrònic els fulls de serveis del professorat funcionari o contractat que ha demanat de participar en la concessió de la distinció honorífica.

La Secretaria General incorpora aquest full de serveis de manera individualitzada a l’expedient de cada professor.

 

7. Preparació de la documentació per a la Junta Consultiva Permanent

La Secretaria General prepara la documentació següent per trametre-la a la Junta Consultiva Permanent:

 • Un document Excel amb les dades identificadores i les dades del contingut del full de serveis del professorat que ha sol·licitat participar en la concessió de la distinció honorífica.
 • El full de serveis enviat per Personal Acadèmic.
 

8. Convocatòria de la Junta Consultiva Permanent

La Secretaria General convoca la Junta Consultiva Permanent perquè faci una primera valoració de la documentació relacionada amb cada candidat per a la concessió de les distincions honorífiques i per al nomenament de professorat emèrit o honorari (art. 19 del Reglament).

 

9. Valoració de les propostes per part del ple de la Junta Consultiva

El ple de la Junta Consultiva es reuneix i valora les sol·licituds per a la concessió de la distinció honorífica i per al nomenament de professorat emèrit o honorari i en dona trasllat al Consell de Govern.

Aquelles sol·licituds de nomenament de professorat emèrit o honorari amb una proposta desfavorable al nomenament, però que compleixen els requisits establerts per tenir la distinció honorífica, es poden incorporar a les sol·licituds per obtenir la distinció honorífica amb la conformitat de la persona interessada (art. 19.3 del Reglament) (vegeu el punt 10).

 

10. Conformitat a la concessió de la distinció honorífica, si escau

La Secretaria General demana al professorat que té un informe desfavorable de la Junta Consultiva per ser nomenat emèrit i honori, o que no compleix els requisits per al seu nomenament, però que sí que compleix els requisits establerts per tenir la distinció honorífica, la seva conformitat per ser inclòs en la resolució respecte de la distinció honorífica.

 • Si accepta ser inclòs en la resolució respecte de la distinció honorífica, la seva sol·licitud s’incorpora a la relació de sol·licituds per obtenir la distinció honorífica.
   
 • Si no accepta ser inclòs en la distinció honorífica, finalitza la tramitació.

 

11. Aprovació per part del Consell de Govern

El Consell de Govern aprova, si escau, la concessió de les distincions honorífiques del professorat jubilat de la Universitat de Barcelona de l’any acadèmic en curs, a proposta de la Junta Consultiva.

La Secretaria General emet l’acord d’aprovació del Consell de Govern de concessió de les distincions honorífiques.

 

12. Comunicació de la concessió de la distinció honorífica

La Secretaria General comunica a cada professor l’acord del Consell de Govern pel qual se li concedeix la distinció honorífica.

 

13. Comunicació a Personal Acadèmic

La Secretaria General comunica a Personal Acadèmic les dades dels professors als quals s’atorga la distinció honorífica, perquè ho faci constar al seu expedient.

 

14. Publicació al Portal de Transparència

La Secretaria General publica al Portal de Transparència l’acord d’aprovació del Consell de Govern amb la relació de professorat a qui es reconeix la distinció honorífica de la Universitat de Barcelona.

 

 

Normativa

 Navegació ràpida
Data de creació: 09/02/2024
Versió: 01