Contractació de professorat laboral temporal entre concursos (A211-03)

  • Contractació
  • Procediment

Descripció:

Introducció

Aquest procediment descriu com es realitza la contractació de professorat associat per cobrir places vacants que es produeixin entre concursos (tant de professorat laboral com funcionari) o per cobrir altres situacions (absències imprevistes, reduccions de dedicació, etc.) descrites a la normativa aplicable i que no puguin ser cobertes amb una adequada utilització de la capacitat docent existent.

 

Unitat de referència

 

Personal Acadèmic

 

Descripció

 

1. Sol·licitud petició de contractació

El director del departament que tingui la necessitat de contractar un professor temporalment, ha de sol·licitar-ho per escrit al degà de facultat / director d'escola corresponent a través de l'oficina d'afers generals, fent una exposició suficient en termes de càrrega i capacitat docent i adjuntant la justificació documental que es consideri.

 

2. Anàlisi previ i validació administrativa

L’oficina d’afers generals analitza la petició de contractació formulada pel director de departament, i valida que s’ajusti a la normativa aplicable. Si cal fer alguna esmena a la sol·licitud la retorna al departament perquè la rectifiqui.

 

3. Elevació de la petició

El degà de facultat / director d'escola analitza la petició de contractació, tenint en compte les observacions realitzades per l’oficina d’afers generals, si és el cas.

El degà de facultat / director d'escola determina elevar la petició, adreçant un escrit raonat al vicerector competent en matèria de professorat. 

L’oficina d’afers generals, d’acord amb les indicacions del degà de facultat / director d'escola, tramet a Personal Acadèmic, l’escrit raonat del degà de facultat / director d'escola i la còpia de la sol·licitud del departament. En aquesta tramesa s’ha d’identificar clarament: el codi i plaça, la situació que motiva la nova contractació, persona a qui se substitueix i la dedicació del contracte que se sol·licita.

 

4. Anàlisi de la petició

Personal Acadèmic analitza la petició i comprova que tot sigui correcte i s’ajusti a la normativa. Si cal fer alguna esmena a la sol·licitud la retorna a l’oficina d’afers generals perquè la rectifiqui.

 

5. Autorització de contractació

El vicerector analitza i valora el context general del departament i àrea on es produeix la necessitat de contractació, tenint en compte les observacions realitzades per Personal Acadèmic, si és el cas. En funció de l’anàlisi realitzat autoritzarà o no la contractació.

Personal Acadèmic elabora l’autorització de contractació, on constaran les característiques del contracte que s’ha de realitzar, d’acord amb la normativa aplicable i les indicacions del vicerector. L’autorització la signa el vicerector i s’adreça al degà de facultat / director d'escola.

L’oficina d’afers generals comunica al departament l’autorització de contractació.

 

6. Formalització del contracte

Una vegada l’oficina d’afers generals rep l’autorització de contractació favorable ja pot iniciar els tràmits per a la formalització del contracte.

 

7. Alta, signatura i arxiu

Personal Acadèmic rep el contracte i el revisa, el dóna d’alta en nòmina i a la Seguretat Social. A continuació, el tramet per a la signatura del vicerector, per delegació del rector. Quan està signat el presenta a l’Oficina de Treball de la Generalitat i s’envia una còpia bàsica als sindicats.

Posteriorment envia a l’oficina d’afers generals 1 original del contracte degudament signat per tal que aquesta li faci arribar a l’interessat.

 

Documentació i normativaNavegació ràpida
Data de creació: 20/07/2004
Versió: Versió: 01