Gestió de la renúncia, el cessament o la concurrència d'alguna de les circumstàncies que impedeixen exercir les funcions de cap d'estudis (a111-20)

Descripció:

1. Comunicació de la renúncia

El cap d'estudis comunica per escrit al degà o degana i a la Secretaria General la seva voluntat de renunciar al càrrec o la circumstància que li impedeix exercir les seves funcions, i la Secretaria General en dona trasllat al rector o rectora.

 

2. Acceptació de la renúncia

El rector o rectora accepta la renúncia i ho comunica al cap d'estudis afectat, al deganat i a la Secretaria General.

La Secretaria General ho comunica a Personal Acadèmic per tal que gestioni l’expedient administratiu del cap d'estudis que ha presentat la renúncia.

 

3. Substitució per renúncia, cessament o concurrència d'alguna de les circumstàncies que impedeixen exercir les funcions de cap d'estudis

Quan s’accepta la renúncia, el cessament o la concurrència d’alguna de les circumstàncies que impedeixen exercir les funcions al cap d'estudis, es fa càrrec de la gestió  el professor o professora de més edat del consell d'estudis.

En cas que no hi hagi substitut natural, es fa càrrec de la gestió el catedràtic o catedràtica, el professor o professora titular, o el professor o professora contractat permanent més antic, per aquest ordre (art. 72.1 del RGE).

 

4. Nomenament del cap d'estudis en funcions

La Secretaria General comunica la proposta de cap d'estudis en funcions al rector, qui el nomena.

 

4. Convocatòria d'eleccions

En el termini de 5 dies, el cap d'estudis en funcions convoca eleccions seguint les mateixes etapes que en un procés electoral normal, però els terminis es redueixen a la meitat (art. 72.1 del RGE).

 

Les eleccions han de tenir lloc en el termini màxim de 20 dies des de la data de la convocatòria (art. 72.2 del RGE).


Data de creació: 11/07/2022
Versió: 01